دانلود پایان نامه

استفاده از ديدگاه مشارکت کنندگان نتايج زير حاصل گرديد .
ابتدا به بررسي وضعيت ارزش برند در کانال صرفاً بوتيک مي پردازيم ، جدول شماره 6 بيان كننده ميانگين هريك از عوامل ، ميزان انحراف آن ها از ميانگين ،ضريب چولگي و ضريب برجستگي
مي باشد .

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب برجستگي
ارزش اجتماعي
31
5/2
5
903/3
75/3
5/3
604/0
064/0
249/0-
ارزش غير تجملي
31
3
5
79/3
75/3
75/3
574/0
566/0
287/0-
ارزش احساسي
31
75/2
25/5
952/3
4
75/3
969/0
277/0
194/0-
ارزش اقتصادي
31
5/1
75/4
443/3
5/3
5/3
85/0
526/0-
288/0-

همانگونه كه در جدول شماره6 مشاهده مي شود، در بين عوامل تشكيل دهنده ارزش برند ، عامل ارزش احساسي واجتماعي داراي بيشترين و ارزش اقتصادي داراي کمترين ميانگين مي باشند؛ اين امر بيان كننده آن است كه کانال صرفاً بوتيک در زمينه ارزش اقتصادي نياز به بهبود دارد. اين در حالي است كه در زمينه ارزش اجتماعي کانال صرفاً بوتيک توانسته از امكانات موجود خود بهره گيرد. همچنين در خصوص ارزش اقتصادي نسبت به ساير ارزش ها بيشترين پراكندگي را دارد
مي توان نتيجه گرفت اجماع نظر واحدي وجود ندارد .
جدول شماره7 وضعيت ارزش برند را در زمينه کانال مرکز خريد در بازار پوشاک کرمان را نشان
مي دهد

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب برجستگي
ارزش اجتماعي
31
75/2
6
556/4
5/4
5/4
9/0
264/0-
733/0-
ارزش غير تجملي
31
75/1
5.5
032/4
25/4
25/4
77/0
601/0-
73/1
ارزش احساسي
31
75/2
6
354/4
25/4
75/4
896/0
209/0
618/0-
ارزش اقتصادي
31
2
4.5
419/3
25/3
3
675/0
176/0-
213/0-

همانگونه كه در جدول شماره 7 مشاهده مي شود، در بين عوامل تشكيل دهنده ارزش برند ، عامل ارزش اجتماعي داراي بيشترين و ارزش اقتصادي داراي کمترين ميانگين مي باشند؛ اين امر بيان كننده آن است كه کانال مرکز خريد در زمينه ارزش اقتصادي نياز به بهبود دارد. همچنين در خصوص ارزش اجتماعي و ارزش احساسي نسبت به ساير ارزش ها بيشترين پراكندگي را دارد
مي توان نتيجه گرفت اجماع نظر واحدي وجود ندارد .
جدول شماره 8 وضعيت ارزش برند را در زمينه کانال بوتيک و نمايندگي در بازار پوشاک کرمان را نشان مي دهد.

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب برجستگي
ارزش اجتماعي
34
25/3
25/6
816/4
75/4
4
833/0
005/0
899/0-
ارزش غير تجملي
34
75/2
6
25/4
25/4
25/4
797/0
381/0
55/0-
ارزش احساسي
34
75/2
5/6
9/4
5
75/4
855/0
362/0-
046/0
ارزش اقتصادي
34
2
5
485/3
5/3
509/3
975/0
06/0
228/1-

همان گونه كه در جدول شماره 8 مشاهده مي شود، در بين عوامل تشكيل دهنده ارزش برند ، عامل ارزش احساسي داراي بيشترين و ارزش اقتصادي داراي کمترين ميانگين مي باشند؛ اين امر بيان كننده آن است كه کانال نمايندگي در زمينه ارزش اقتصادي نياز به بهبود دارد. همچنين در خصوص ارزش اقتصادي نسبت به ساير ارزش ها بيشترين پراكندگي را دارد مي توان نتيجه گرفت اجماع نظر واحدي وجود ندارد .جدول شماره 9 وضعيت ارزش برند را در زمينه کانال اينترنت در بازار پوشاک کرمان را نشان مي دهد.

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب برجستگي
ارزش اجتماعي
18
3
75/5
333/4
25/4
25/4
618/0
093/0
136/1
ارزش غير تجملي
18
75/2
5
097/4
4
75/3
713/0
289/0-
007/1-
ارزش احساسي
18
2
75/5
916/3
4
4
022/1
165/0
062/0-
ارزش اقتصادي
18
2
5/6
361/4
5/4
4
185/1
044/0-
253/0

همانگونه كه در جدول شماره 9 مشاهده مي شود، در بين عوامل تشكيل دهنده ارزش برند ، عامل ارزش اقتصادي و احساسي داراي بيشترين و ارزش غيرتجملي داراي کمترين ميانگين مي باشند؛ اين امر بيان كننده آن است كه کانال اينترنت در زمينه ارزش غير تجملي نياز به بهبود دارند. همچنين در خصوص ارزش اقتصادي نسبت به ساير ارزش ها بيشترين پراكندگي را دارد مي توان نتيجه گرفت اجماع نظر واحدي وجود ندارد .
4-4بررسي وضعيت وفاداري مصرف کننده به نام هاي تجاري لوکس در بازار پوشاک کرمان
جهت بررسي وضعيت وفاداري مصرف کننده به نام هاي تجاري لوکس در بازارپوشاک کرمان با استفاده از ديدگاه مشارکت کنندگان نتايج زير حاصل گرديد .
ابتدا به بررسي وضعيت وفاداري در کانال صرفاً بوتيک مي پردازيم ، جدول شماره 10 بيان كننده ميانگين هريك از عوامل ، ميزان انحراف آن ها از ميانگين ،ضريب چولگي و ضريب برجستگي
مي باشد

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب برجستگي
وفاداري مصرف کننده
31
2
6
274/4
25/4
25/4
956/0
27/0-
212/0-

براساس نظر مشارکت کنندگان ،وفاداري مصرف کنندگان به نام هاي تجاري لوکس در کانال صرفاً بوتيک از 7 ، نمره 274/4 کسب کرده که وضعيت بيش تر از متوسط را بيان مي کند

براساس نظر مشارکت کنندگان ،وفاداري مصرف کنندگان به نام هاي تجاري لوکس
در کانال
مرکز خريد از 7 ، نمره 411/4کسب کرده که وضعيت بيش تر ازمتوسط را بيان مي کند

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب برجستگي
وفاداري مصرف کننده
31
75/1
7
411/4
25/4
4
311/1
08/0
618/0-

براساس نظر مشارکت کنندگان ،وفاداري مصرف کنندگان به نام هاي تجاري لوکس در کانال نمايندگي از 7 ، نمره 47/4کسب کرده که وضعيت بيش تر از متوسط را بيان مي کند

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب برجستگي
وفاداري مصرف کننده
34
75/1
6
47/4
5/4
4
954/0
4/0-
031/1

براساس نظر مشارکت کنندگان ،وفاداري مصرف کنندگان به نام هاي تجاري لوکس در کانال اينترنت از 7 ، نمره 027/4 کسب کرده که وضعيت بيشتر از متوسط را بيان مي کند

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب برجستگي
وفاداري مصرف کننده
18
2
5/6
027/4
4
4
3/1
498/0
545/0-

4-5آمار استنباطي
در تحقيق حاضر با توجه به اهداف تحقيق، تلاش بر آن است تا با مطرح كردن سوالات اساسي فرضيات مطرح شده در خصوص موارد زير مورد بررسي قرار گيرد. در راستاي پاسخ به سوال هاي تفاوت بين ارزش برند و وفاداري مصرف کننده در مکان هاي خريد متفاوت و ميزان تاثير ارزش برند بر وفاداري مصرف کننده ، ابتدا لازم است فرضيات زير مورد بررسي قرار گيرد.
4-5-1 تحليل واريانس يک طرفه
يک آزمون تحليل وارايانس کلي با اين هدف انجام مي شود که معلوم کند آيا ميانگين در يک متغير وابسته ،تفاوت معني داري بين گروه ها دارد.اگر آنووا کلي معني دار باشد و عامل داراي بيش از دو سطح باشد ،از آزمون هاي تکميلي استفاده مي شود .

در تحليل واريانس لازم است تا سه شرط برقرار باشد :
فرض 1 :متغير وابسته براي هر جامعه مطابق تعريف سطوح مختلف عامل ،به صورت نرمال توزيع شده است .
فرض 2: واريانس متغير وابسته براي همه جوامع يکسان است .
فرض3 :مشاهدات در گروه ها مستقل از يکديگر هستند(زرگر محمود،1384؛ص217).

شرط نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف – اسميرنوف89 بررسي مي شود و شرط همساني واريانس ها با استفاده از آزمون لون90 سنجيده مي شود.در اين تحقيق مشاهدات در گروه هاي مستقل تحت عنوان کانال قرار دارند ،بنابراين فرض سوم برقرار است . براي انجام آزمون رگرسيون چند متغيره نيز لازم است سه شرط بالا برقرار باشد. حال به بررسي دو فرضيه ذکر شده در بالا مي پردازيم.
فرض 1:بررسي فرض نرمال بودن عوامل اصلي
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسميرنوف، فرض نرمال بودن عوامل اصلي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 14 آورده شده است.

شرط رد فرضيه H0
احتمال
درجه آزادي
آماره
کانال هاي توزيع
عامل
05/0
115/0
31
142/0
صرفاً بوتيک

ارزش اجتماعي

05/0
*200/0
31
109/0
بوتيک و مرکز خريد

05/0
*200/0
34
128/0

بوتيک و نمايندگي

05/0
*200/0
18
128/0

بوتيک و اينترنت

05/0
120/0
31
141/0
صرفاً بوتيک

ارزش غير تجملي
05/0
182/0
31
132/0
بوتيک و مرکز خريد

05/0
*200/0
34
118/0
بوتيک و نمايندگي

05/0
*200/0
18
158/0

بوتيک و اينترنت

05/0
*200/0
31
116/0
صرفاً بوتيک
ارزش احساسي
05/0
*200/0
31
090/0
بوتيک و مرکز خريد

05/0
*200/0
34
105/0
بوتيک و نمايندگي

05/0
*200/0
18
134/0
بوتيک و اينترنت

05/0
191/0
31
131/0
صرفاً بوتيک

ارزش اقتصادي
05/0
137/0
31
138/0
بوتيک و مرکز خريد

05/0
143/0
34
132/0
بوتيک و نمايندگي

05/0
*200/0
18
158/0
بوتيک و اينترنت

05/0
*200/0
31
103/0
صرفاً بوتيک
وفاداري مصرف کننده
05/0
*200/0
31
107/0
بوتيک و مرکز خريد

05/0
123/0
34
152/0

بوتيک و نمايندگي

05/0
149/0
18
175/0

بوتيک و اينترنت

همانطور که در جدول شماره 14ملاحظه مي شود ، از آنجايي که مقدار سطح معني داري براي داده ها بيشتر از مقدار 05/0است ، و نيز مقدار بحراني بدست آمده براي آزمون کولموگرف – اسميرنوف کمتر از مقدار بحراني جدول توزيع نرمال (96/1) است، بنابراين دلايلي براي رد فرضH0 وجود نداشته و لذا در سطح اطمينان 95% پذيرفته شده و لذا مي توان اذعان داشت که كليه عوامل از توزيع نرمال برخوردارند.
فرض 2 :بررسي همساني وارايانس در گروه ها
H0:
H1:
با استفاده از آزمون لون، فرض همساني واريانس مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول شماره 15 آورده شده است.

آماره Levene
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
احتمال
ارزش اجتماعي
Based on Mean
43/2
3
110
069/0

Based on Median
348/2
3
110
077/0

Based on Median and with adjusted df
348/2
3
052/102
077/0

Based on trimmed mean
481/2
3
110
065/0
ارزش غير تجملي
Based on Mean
102/1
3
110
351/0

Based on Median
051/1
3
110
373/0

Based on Median and with adjusted df
051/1
3
888/98
373/0

Based on trimmed mean
182/1
3
110
32/0
ارزش احساسي
Based on Mean
288/1
3
110
282/0

Based on Median
174/1
3
110
323/0

Based on Median and with adjusted df
174/1
3
437/99
324/0

Based on trimmed mean
274/1
3
110
287/0
ارزش اقتصادي
Based on Mean
372/2
3
110
074/0

Based on Median
179/2
3
110
095/0

Based on Median and with adjusted df
179/2
3
770/89
096/0

Based on trimmed mean
354/2
3
110
076/0
وفاداري مصرف کننده
Based on Mean
297/2
3
110
082/0

Based on Median
046/2
3
110
112/0

Based on Median and with adjusted df
046/2
3
202/104
112/0

Based on trimmed mean
239/2
3
110
088/0

همانطور که در جدول شماره 15ملاحظه مي شود ، از آنجايي که مقدار سطح معني داري براي داده ها بيشتر از مقدار 05/0 است، لذا مي توان پذيرفت که واريانس در چهار گروه برابر مي باشد .
حال با توجه به نرمال بودن داده ها و همساني واريانس در بين 4 گروه مي توانيم به آزمون فرضيات بپردازيم.

4-5-1-1فرضيه 1:ارزش برند مصرف کنندگان به نام هاي تجاري لوکس در نتيجه خريد از کانال هاي توزيع مختلف با هم متفاوت است .
جهت تعيين اختلاف بين ارزش برند در چهار گروه لازم است آزمون آنووا انجام گيرد ،در صورتي که فرضيه 1 پذيرفته شود،لازم است براي مشخص شدن اينکه کدام دو گروه با يکديگر اختلاف معني داري دارند ،تست دانکن را انجام دهيم .
H0: µ0=µ1=µ2=µ3
H1:

sig
آماره فيشر (F)
ميانگين توان دوم
درجات آزادي
مجموع توان دوم

000/0
375/8
837/1
219/0
3
110
113
511/5
127/24
638/29
بين گروهي
درون گروهي
کل

همانطور که در جدول شماره 16 ملاحظه مي شود ، از آنجايي که مقدار سطح معني داري براي ارزش برند در حالت کلي کمتر از مقدار 05/0است،بنابراين فرض صفر رد مي شود.لذا ما
نمي توانيم فرض برابري ميانگين گروه ها را بپذيريم. بنابراين براي بررسي اينکه کدام دو گروه با يکديگر اختلاف معني داري دارند ،تست دانکن را انجام مي دهيم .

Subset for alpha = 0/05
تعداد
کانال خريد
3
2
1

7823/3
31
صرفاً بوتيک
بوتيک ومرکز خريد
بوتيک واينترنت
بوتيک و نمايندگي
احتمال

0907/4

31

1771/4
1771/4

18

3585/4

34

159/0
501/0
000/1

براساس جدول شماره 17 گروه هاي 1(صرفاً بوتيک)و 2(مرکز خريد و اينترنت)و 3(اينترنت و نمايندگي ) به طور معني داري با يگديگر اختلاف دارند . در واقع در سطح آلفاي 0.05 ميانگين گروه 3 از 2 و 2 از1 بيشتر است.
ارزش اجتماعي مصرف کنندگان به نام هاي تجاري لوکس در نتيجه خريد از
کانال هاي توزيع مختلف با هم متفاوت است

sig
آماره فيشر (F)
ميانگين توان دوم
درجات آزادي
مجموع توان دوم

000/0
029/7
168/4
593/0
3
110
113
505/12
236/65
741/77
بين گروهي
درون گروهي
کل

همانطور که در جدول شماره 18 ملاحظه مي شود ، از آنجايي که مقدار سطح معني داري براي ارزش اجتماعي کمتر از مقدار 05/0است،بنابراين فرض صفر رد مي شود.لذا ما نمي توانيم فرض برابري ميانگين گروه ها را بپذيريم. لذا براي بررسي اينکه کدام دو گروه با يکديگر اختلاف
معني داري دارند ،تست دانکن را انجام مي دهيم .

Subset for alpha = 05/0
تعداد
کانال خريد
3
2
1

9434/3
31
صرفاً بوتيک
بوتيک و اينترنت
بوتيک ومرکز خريد
بوتيک و نمايندگي
احتمال

333/4
333/4
18

5565/4
5565/4

31

7941/4

34

261/0
292/0
067/0

همانطور


دیدگاهتان را بنویسید