دانلود پایان نامه

از روش نمونه گيري غير احتمالي گلوله برفي استفاده مي شود . در اين روش در آغاز اندازه کل نمونه انتخاب نمي شود بلکه ابتدا مشارکت کننده يا مشارکت کنندگاني انتخاب مي کنيم و از طريق کمک و راهنمايي آن ها و با توجه به ويژگي هايي که مورد نظر هست به مشارکت کنندگان بعدي مي رسيم و اين کار تا زماني ادامه مي يابد که از نظر اطلاعات غني شويم .
3-8 حجم نمونه
در نمونه گيري غير احتمالي نمي توان از فرمول اندازه نمونه استفاده کرد اين مورد اندازه نمونه ذهني است و براساس قضاوت محققان که ناشي از مطالعات گذشته و منابع موجود مي باشد تعيين مي شود (دهدشتي و بحريني زاده ،1389). در تحقيق حاضر از نظر خبرگان و مطالعات مشابه استفاده شده است.حدود 100 نفر مناسب تشخيص داده شد و از آنجايي که نرخ بازگشت پرسشنامه به روش گلوله برفي پايين مي باشد ،200 پرسشنامه توزيع شد .
3-9 ابزار جمع آوري داده ها
به طور معمول، چهار ابزار عمده براي جمع آوري داده ها وجود دارد هر يك از اين ابزارها،‌خود انواعي دارند كه كاربردهاي ويژه اي براي تحقيقات خاص دارند اين ابزارها عبارتند از:
بررسي مدارك و اسناد
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه
به منظور تحليل كمي اطلاعات و رفع محدوديت هاي مربوط به تعميم نتايج و همچنين دستيابي
دقيق تر به اطلاعاتي در مورد تائيد چهارچوب پيشنهادي، از پرسشنامه استفاده شده است كه بين افراد مورد نظر به روش گلوله برفي توزيع شده است .
3-10پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان يكي از متداول ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي، عبارت است از مجموعه اي از پرسش هاي هدفمند كه با بهره گيري مقياس هاي گوناگون، ديدگاه، نظر و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد. پرسشنامه تحقيق حاضر بر گرفته از تحقيق مشابه در کره مي باشد .سوالات از انگليسي به فارسي برگرداننده شده و بومي سازي شده است . در پرسشنامه تحقيق حاضر علاوه بر سوالات مربوط به مشخصات جمعيت شناسي نمونه که با استفاده از سوالات چند گزينه اي از سن ،جنس وتحصيلات افر اد پرسش به عمل آمده است ؛ پرسشنامه شامل چهار بخش مي باشدکه هر بخش مربوط به کانال مد نظر(صرفاً بوتيک ،بوتيک و نمايندگي ،بوتيک و مرکز خريد و بوتيک واينترنت ) مي باشد و هر بخش از دو قسمت اصلي تشکيل شده است که متغير هاي مورد بررسي درتحقيق را مورد پرسش قرار مي دهد .قسمت اول شامل 14 سوال مي باشدکه در اين قسمت از مشارکت کنندگان در خواست مي شود تا ارزش احساسي ،ارزش
غير تجملي ،ارزش اجتماعي و ارزش اقتصادي در ارتباط با نام هاي تجاري لوکس را ارزيابي کنند .قسمت دوم شامل 4 سوال مي باشد و در اين قسمت وفاداري برند شامل ترجيحات
مشارکت کنندگان در مورد نام هاي تجاري لوکس ،توجه به توصيه ديگران و تمايل به خريد مجدد مورد پرسش قرار مي گيرد . در اين پرسشنامه از يک مقياس هفت نقطه اي استفاده شده است .در جدول 1 نحوه ي توزيع سوالات در پرسشنامه آورده شده است .

آيتم
تعداد سوالات
نحوي توزيع سوالات در پرسشنامه
ارزش اجتماعي
5
1-2-3-4-5
ارزش غير تجملي
4
6-7-8-9
ارزش احساسي
2
10-11
ارزش اقتصادي
3
12-13-14
وفاداري برند
4
15-16-17-18

3-11 تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را
مي سنجد به عبارتي ديگر آيا نتايج تحقيق پاسخگوي سوال هاي تحقيق است. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت(سرمد و همکاران ،1389) .
پس از طراحي مقدماتي پرسشنامه، سوالات مربوطه در چندين مرحله مورد بررسي قرار گرفته است و در اين رابطه قابل فهم بودن سوالات، مرتبط بودن هدف آزمون با سوالات مطرح شده و حذف سوالات نامربوط و براي اطمينان از اينکه مشارکت کنندگان نام هاي تجاري لوکس همان چيزي که مد نظر محقق است درک مي کنند ،يک پيش آزمون با 30 نفر از افراد نمونه جامعه انجام گرفت و در نهايت 18 نام تجاري لوکس شناخته شده در پرسشنامه نهايي آورده شد. در نهايت با بهره گيري از نظرات اساتيد محترم راهنما و مشاور تغييرات اصلاحي لازم در پرسشنامه و سوالات آن به عمل آمده و لذا از اين جهت پرسشنامه مورد نظر از روايي محتوايي كافي برخوردار است.
3-12 تعيين پايايي (قابليت اعتمادپرسشنامه)
قابليت اعتماد با تكيه بر تعميم پذيري نتايج ، به اين امر اشاره دارد كه چنانچه همان ابزار
اندازه گيري در موقعيت ها و با پاسخگويان مشابه تكرار شود، نتايج مشابهي دارد يا خير. در اين مرحله با توجه به داده‌هاي حاصل از پرسشنامه‌هاي اوليه که در بين30 نفر از گروه هدف به طور آزمايشي توزيع گرديد، گروه‌بندي‌هاي موجود در اين پرسشنامه، با استفاده از روش آماري با محاسبه آلفاي کرونباخ، مورد ارزيابي قرار گرفته و در برخي از موارد با تغيير گروه‌بندي‌‌ها، قابليت اعتماد پرسشنامه‌ افزايش يافت.
3-12-1 محاسبه آلفاي کرونباخ
در اين تحقيق به منظور اندازه گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم افزار Spss، انجام گرديده است. ضريب همبستگي آلفاي کرونباخ، يک مقدار بين صفر و يک مي باشد. واضح است كه نزديكي اين ضريب همبستگي به يك به معني آن است كه سوال بامجموعه سوال هاي ديگر همخواني بيشتري دارد و لذا بين افرادي كه داراي آن ويژگي هستند و آن هايي كه داراي آن ويژگي نيستند بيشتر تمايز قائل مي شود.ضرايب بالا7/0 نشان از پايا بودن پر
سشنامه براي موقعيت مورد نظر مي باشد .محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ به طريق زير انجام گرفت:

شاخص ها
آلفاي کرونباخ
ارزش برند
83/0
ارزش اجتماعي
87/0
ارزش غير تجملي
7/0
ارزش احساسي
744/0
ارزش اقتصادي
7/0
وفاداري مصرف کننده
75/0
کل پرسشنامه
87/0

3-13 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها
تحليل داده بر دو گونه اند :توصيفي و استنباطي
3-13-1 تحليل توصيفي
تحليل توصيفي مختص پژوهش توصيفي است كه محقق نتايج حاصله را به دو گروه مورد مشابه تعميم مي دهد و بس و هيچ گونه نتيجه گيري خارج از گروه مزبور به عمل نيامده و يا قابل تعميم نخواهد بود. بنابراين، سر و كار محقق صرفاً در رابطه با يك گروه و داده هاي مربوط به آن گروه است كه وي به توصيف آن ها مي پردازد روش تحليل توصيفي بدين منوال است كه محقق از طريق مقايسه پديده ها از نقطه نظر آماري به توصيف آن ها مي پردازد و اطلاعات ارزشمندي درباره ماهيت گروه مورد بررسي بدست مي دهد و شاخص هاي آماري مورد استفاده همان شاخص هاي آماري توصيفي است.
3-13-2 تحليل استنباطي
در تحليل استنباطي همواره محقق با جريان نمونه گيري و انتخاب يك گروه كوچك موسوم به نمونه از يك گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماري يا جمعيت اصلي سروكار دارد. پژوهشگر بوسيله داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پيشگويي جمعيت مورد مطالعه مي پردازد.
3-13-3 تشريح روش هاي تحليلي استفاده شده
3-13-3-1آزمون کولموگروف – اسميرنوف
اين آزمون يکي از روش هاي نيکويي برازش است، که در اين تحقيق از اين آزمون براي بررسي نرمال بودن مشاهدات استفاده شده است.فرضيه مورد استفاده در اين آزمون به صورت زير است:
توزيع مشاهدات نرمال است H0=
توزيع مشاهدات نرمال نيست H1=
زمانيکه مقدار معني داري بيشتر از 05/0 باشد H0 رد نمي شود وادعاي نرمال بودن مشاهدات در مورد هر دو متغير در سطح اطمينان 95 % پذيرفته مي شود. در نتيجه
مي توان گفت نمونه آماري داراي توزيع نرمال است.
3-13-3-2آزمون لون
آزمون لون همگني واريانس ها را در نمونه هاي متفاوت بررسي مي نمايد. به عبارتي فرض تساوي متغير وابسته را براي گروه هايي که توسط عامل رسته اي تعيين شده اند، آزمون
مي کند و نسبت به اکثر آزمون ها کمتر به فرض نرمال بودن وابسته بوده و در واقع به انحراف نرمال مقاوم است.

اين آزمون در نظر مي گيرد که واريانس جمعيت آماري در نمونه هاي مختلف برابر است. فرض صفر همگن بودن واريانس ها مي باشد يعني واريانس جمعيت ها با هم برابر است و اگر مقدار P-VALUE در آماره لون کمتر از 05/0 باشد تفاوت بدست آمده در واريانس نمونه بعيد است که بر اساس روش نمونه گيري تصادفي رخ داده باشد. بنابراين فرض صفر که برابري واريانس ها مي باشد رد مي شود و به اين نتيجه مي رسيم که بين واريانس ها در نمونه تفاوت وجود دارد.
3-13-3-3 تحليل واريانس87
هنگامي که بخواهيم تفاوت بين دو يا چند ميانگين را مورد بررسي قرار دهيم ،از تحليل واريانس استفاده مي کنيم . در اين حالت فرضيه صفر به اين صورت تعريف مي شود که بين ميانگين ها تفاوتي وجود ندارد و با هم برابر هستند(دهدشتي و بحريني زاده ،1389؛ص300).
پيش فرض هاي لازم براي اجراي آزمون تحليل واريانس عبارتند از:
1-استقلال : هر نمره مستقل از نمرات ديگر است.
2-نمرات در جامعه نرمال باشند.
3- واريانس ها همگن باشند.
آزمون تحليل واريانس شامل سه نوع: يک راهه ، دو راهه و سه راهه
3-13-3-3-1تحليل واريانس يک راهه
وقتي بخواهيم ميانگين هاي يک صفت کمي را در سه يا بيش از سه گروه مقايسه کنيم،آناليز واريانس يک طرفه راه حل مناسبي است .در واقع اين تجزيه و تحليل ما را در فهم تفاوت ميان گروه ها ياري مي کند .
در اين آزمون فرض صفر به صورت زير مي باشد :

با رد فرض صفر در واقع مي پذيريم که اختلاف معني داري بين حداقل دو گروه وجود دارد ، در اين صورت بايد بين همه ي زوج هاي ميانگين ها آزمون هاي انجام شود تا معلوم گرددکدام يک با هم اختلاف معني دار دارند ،بنابراين از روش آزمون هاي تعقيبي88 مشخص خواهد گشت که کدام زوج از گروه ها با هم اختلاف دارند.
3-13-3-4 رگرسيون چند متغيره
هنگامي که يک متغير وابسته و چندين متغير مستقل داشته باشيم ،ارتباط آن ها به صورت يک مدل رگرسيون چند متغيره بيان مي شود .در اينجا هم مثل رگرسيون ساده ، خطي را برآورد مي کنيم که داده ها را به خوبي برازش کند .شکل عمومي و کلي رگرسيون چندگانه به صورت زير است :
y=?0+?1X1+?2X2+?3X3+…+?kXk+e
که با معادله زير برآورد مي شود :

y=?+b1X1+b2X2+b3X3+…+bkXk+e

? عرض از مبدا خط است و b ها ضرايب رگرسيون هستند.در اين حالت معيار حداقل مربعات ،پارامترها را به شيوه اي برآورد مي کند که مجموع توان هاي دوم ناشي از باقيمانده ها حداقل شود.
در اين تحقيق مطابق با فرضيات در نظر گرفته شده، ميزان تاثير مجموعه متغيرهايي مربوط به ارزش برند بر روي وفاداري مصرف کننده سنجيده شده است كه در اين جاy به عنوان متغير وابسته (وفاداري مصرف کننده ) و x ها متغيرهاي تشكيل دهنده ارزش برند هستند.به منظور کنترل کردن تاثير مکان خريد ،متغير کانال تحت کنترل قرار گرفته است .
3-14 خلاصه فصل سوم
در اين فصل ،پس از ارائه مقدمه اي درباره تحقيق هاي علمي و لزوم انجام آن ها به توضيحاتي در رابطه با نوع تحقيق پيش رو پرداخته شد .سپس نوع متغير هاي تح
قيق ،جامعه آماري ، حجم نمونه و روش نمونه گيري استفاده شده بيان گرديد .در ادامه روش هاي گردآوري اطلاعات مرور شد و بيان شد که محقق براي پاسخ به سوالات تحقيق چه روش هايي را براي جمع آوري اطلاعات برگزيده است .همچنين توضيح کاملي در رابطه با پرسشنامه تدوين شده به عنوان ابزار گردآوري در اين تحقيق ارائه گرديد .در ادامه به توضيح آزمون هاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها و تست فرضيه ها پرداخته شد.

فصل چهارم :
تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه
اين فصل به تجزيه وتحليل داده هاي جمع آوري شده از تحقيق اختصاص دارد كه پس از جمع آوري پرسشنامه، داده هاي حاصل از پرسشنامه ها استخراج و در يك جدول تنظيم شد ،سپس كليه داده ها با استفاده ازكامپيوتر و از طريق نرم افزار آماريSPSS در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در اين فصل ابتدا توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك جنسيت ، سن و تحصيلات آن ها آورده شده است، پس از آن وضعيت ارزش برند و وفاداري مصرف کنندگان به نام هاي تجاري لوکس بررسي شده است و سپس با کمک آمار استنباطي (آنووا و رگرسيون چند متغيره ) به تجزيه و تحليل فرضيه ها پرداخته شده است.
4-2آمار توصيفي
در اين قسمت بعد از گردآوري داده ها و اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي که شامل شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي مانند فراواني، درصد فراواني، نمودار و جداول مي باشد به توصيف نمونه پرداخته مي‌شود.
از تعداد 200 پرسشنامه توزيع شده ،تعدادي از پرسشنامه ها در زمان تعيين شده دريافت نشد و تعدادي از پرسشنامه ها مخدوش تشخيص داده شد .بنابراين از ميان 200 پرسشنامه توزيع شده تعداد 114 پرسشنامه تكميل شده جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. اين پرسشنامه شامل 3 سوال در خصوص ويژگي هاي جمعيت شناسي افراد مشارکت كننده و 4بخش (با توجه به کانال توزيع مد نظر )مربوط به سوالات ارزش برند و وفاداري مصرف کننده مي باشد كه هر يك از اين بخش ها شامل 18 پرسش مي باشد.
توزيع فراواني و درصدها به تفكيك ويژگي‌هاي افراد در جداول شماره3،4،5آورده شده است.

4-2-1جنسيت

درصد فراواني
فراواني
جنسيت
5/46
53
مرد
5/53
61
زن
100
114
كل

طبق نتايج بدست آمده از جدول شماره 3، 5/46% پاسخ دهندگان را مردان و 5/53% آن ها را زنان به خود تخصيص داده‌اند.

4-2-2 سن

سن
فراواني
درصد فراواني
24-19
49
1/35
29-25
38
3/33
30-34
25
9/21
39-34
11
6/9
جمع
114
100

همان طور که در جدول شماره 4مشاهده مي گردد ،بيش تر افراد مشارکت کننده بين 19تا34
مي باشند .

4-2-3 تحصيلات

تحصيلات
فرواني
درصد فرواني
زير ديپلم /ديپلم
9
9/7
فوق ديپلم
23
2/20
ليسانس
51
2/44
فوق ليسانس به بالا
31
2/27
جمع
114
100

همان گونه در جدول شماره 5 مشاهده مي شود ،9/7% مشارکت کنندگان زير ديپلم /ديپلم ،2/20%فوق ديپلم ،2/44% ليسانس و 2/27% فوق ليسانس به بالا هستند .

4-3 بررسي وضعيت ارزش برند در بازار پوشاک کرمان
جهت بررسي وضعيت ارزش برند در بازار پوشاک کرمان با


دیدگاهتان را بنویسید