دانلود پایان نامه

فراوانی ) جهت هر یک از مولفه ها به قرار زیر تبیین گردید:

خستگی عاطفی
زیاد(امتیاز مساوی وبالاتراز ۳۰ برای فراوانی ، مساوی و بالاتر از ۴۰ برای شدت ).
متوسط(امتیاز ۲۹-۱۸برای فراوانی،۳۹-۲۶برای شدت).
کم( امتیاز مساوی و کمتر از ۱۷برای فراوانی، مساوی و کمتر از۲۵برای شدت).
مسخ شخصیت
زیاد(امتیاز مساوی وبالاتراز۱۲برای فراوانی، مساوی و بالاتر از ۲۵برای شدت).
متوسط(امتیاز۱۱-۶برای فراوانی،۱۴-۷ برای شدت).
کم(امتیاز مساوی وکمتراز۵برای فراوانی،مساوی و کمتر از ۶ برای شدت).
عدم موفقیت فردی
زیاد(امتیاز مساوی وکمتراز۳۳برای فراوانی،مساوی و کمتراز ۳۶برای شدت).
متوسط(امتیاز۳۹-۳۴برای فراوانی، ۴۳-۳۷برای شدت).
کم(امتیاز مساوی و بالاتر از ۴۰ برای فراوانی، مساوی و بالاتر از ۴۴ برای شدت) (ده بزرگی، حدائق،۱۳۸۵).
بنابراین درجه بالایی از خستگی عاطفی و مسخ شخصیت همراه با سطح پایین موفقیت فردی مشخصه فرسودگی شغلی می باشد .
لازم به ذکر است که قبل از پرسش نامه مزلچ ، یک برگ راهنمایی برای چگونگی تکمیل آن پرسش نامه در اختیار افراد ها قرار گرفته است .

۳-۵-۳-۲- سنجش روایی و پایایی
روایی :
مزلچ و جکسون (۱۹۸۱)برای تعیین روایی پرسشنامه MBI از سه روش استفاده کردند.۱-محاسبه همبستگی نمره افراد در MBI با نمره ای که فرد کاملا آشنا (همسر یا همکار) به فرد میداد.۲-محاسبه همبستگی ابعاد تجربه شغلی یا فرسودگی شغلی .۳-محاسبه همبستگی نمره افراد در MBI و پیامدهای مختلفی که فرض شده است با فرسودگی مرتبط است.
فیلیان (۱۳۷۱) در یک مطالعه مقدماتی که توسط بدری گرگری (۱۳۷۴) صورت گرفت ویژگی‌های روانسنجی زیر بدست آمد،خستگی عاطفی (۸۴/۰= ?) ، شخصیت زدایی (۷۴/۰ = ?) ، در مورد اعتبار این پرسشنامه نیز اعتبار همزمان بین پرسشنامه فرسودگی شغلی و رضایتمندی شغلی پری فیلدورث توسط بدری گرگری (۱۳۷۴) محاسبه شده است که رابطه معکوس بدست آمده است (سید رضا سید جوادیان ،۱۳۸۵)
عابدی (۱۳۸۱) برای تعیین روایی همگرایی این پرسشنامه از روش همبستگی پرسشنامه با آزمون فرسودگی شغلی گلدارد که از پرسشنامه های معتبر فرسودگی است استفاده شده است.

پایایی :
مزلچ و جکسون۶۶ (۱۹۸۱) پایایی این پرسش نامه را برای فراوانی ۸۳/۰ و برای شدت ۸۴/۰ گزارش کرده اند .همچنین ضریب پایایی کل پرسشنامه برای فراوانی ۸۲% و برای شدت ۵۳% محاسبه شده است. از طرفی پایایی خرده آزمون های فوق نیز از طریق آلفای پایایی کرونباخ محاسبه گردید ، برای خستگی عاطفی فراوانی ۸۹/۰ و شدت ۸۶/۰ ، عملکرد شخصی فراوانی ۷۴/۰ و شدت ۷۴/۰ ، مسخ شخصیت فراوانی ۷۷/۰ وشدت ۷۲/۰ گزارش گردید . روایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب همبستگی ۵۷/۰ محاسبه نمودند .
عابدی (۱۳۸۱) ، ضرائب پایایی مقیاس های پرسش نامه را به ترتیب برای خستگی عاطفی فراوانی ۸۰/۰ و شدت ۵۶/۰ ، عملکرد شغلی فراوانی ۷۹/۰ و شدت ۶۹/۰ ، مسخ شخصیت فراوانی ۶۲/۰ و شدت ۷۰/۰ گزارش نمود . نوع روایی باز آزمایی پرسش نامه مذکور را با استفاده از ضریب همبستگی ۴۳/۰ بدست آورد ( به نقل از حسینیان ، خدا بخشی کولایی و طباطبایی یحیی آبادی ، ۱۳۸۶) .

۳-۵-۴- پرسشنامه تعارض کار و خانواده
برای سنجش تعارض کار و خانواده از پرسشنامه ۱۸ گویه ای چند بعدی تعارض کار و خانواده ، کارلسون۶۷ و همکاران (۲۰۰۰) استفاده شده این مقیاس ابعاد ششگانه تعارض کار و خانواده را مورد ارزیابی قرار می دهد . ماده های این پرسشنامه هجده ماده ای به شش مقوله سه ماده ای تقسیم می شوند . به این صورت که سه ماده اول ، تعارض کار وخانواده مبتنی بر زمان ، سه ماده دوم تعارض خانواده کار مبتنی بر زمان ، سه ماده سوم تعارض کار وخانواده بر مبنای توان فرسایی ، سه ماره چهارم تعارض خانواده کار مبتنی بر توان فرسایی ، سه ماره پنجم تعارض کار و خانواده مبتنی بر رفتار و سه ماده ششم تعارض خانواده کار مبتنی بر رفتار را می سنجند .

۳-۵-۴-۱- سنجش روایی و پایایی
روایی پرسشنامه تعارض
کارسون و همکارانش (۱۹۹۹) روایی این پرسشنامه را در پژوهشی ۷۱/۰ گزارش کرد .همچنین نیاگری (۲۰۰۱)نیز روایی باز آزمایی این پرسشنامه را ۷۸۴/۰ اعلام نمود .
پایایی :
کارلسون و همکارانش برای این آزمون میزان پایایی آلفای کرونباخ را بین ۷۸/۰ تا ۸۷/۰ را گزارش کردند . همچنین در مطالعات واتایی و همکاران روایی و پایایی ابزار در شش خرده مقیاس را بین ۷۷/۰ تا ۹۲/۰ گزارش کرده اند.
همچنین متشرعی (۱۳۸۹) در پژوهش خود، ضریب آلفای ۹۱/۰ برای این پرسشنامه گزارش کرده است. در پژوهشی دیگر، توتل۶۸ (۲۰۰۶) میزان ضریب پایایی مقیاس تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان را ۸۳/۰ و مقیاس تعارض کار-خانواده مبتنی بر توان فرسایی را ۸۷/۰ گزارش کرده است، که برای همین ابعاد کارلسون (۲۰۰۰) به ترتیب مقادیر آلفای، ۷۹/۰ و ۸۷/۰ را بدست آورده است.

به منظور بررسی روایی سازه این مقیاس پس از تعیین روایی محتوایی، متشرعی (۱۳۸۹)، با استفاده از تحلیل عامل، ساختار عاملی مقیاس تعارض کار خانواده را مورد تایید قرار داده و روایی سازه آن را برای نمونه ای از پرستاران مطلوب گزارش کرده است.

روایی و پایایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده در مطالعه بذرافکن (۱۳۹۰)
جهت بررسی روایی سازه، ۹ ماده مقیاس تعارض کار-خانواده در پژوهش حاضر از سوال کلی که به همین منظور طراحی شده بود، و بررسی روایی سازه استفاده گردید که کلیه ضرایب همبستگی مربوط به آن در جدول۱ نمایش داده شده است.
ضریب پایایی به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و تنصیف، برای مقیاس تعارض کار-خانواده و ابعاد آن در پژوهش حاضر به شرح جدول ۳-۶ بدست آمده است.

جدول ۳-۶: ضرایب روایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده .

ضرایب پایایی
ضریب روایی
مقیاس
آلفای کرونباخ
تنصیف
سوال کلی
معنی داری
تعارض مبتنی بر زمان
۸۰/۰
۶۷/۰
۶۵/۰
۰۰۱/۰P
تعارض مبتنی بر توان فرسایی
۸۹/۰
۷۵/۰
۶۰/۰
۰۰۱/۰P
تعارض مبتنی بر رفتار
۶۵/۰
۶۰/۰
۶۸/۰
۰۰۱/۰P
تعارض کار-خانواده (نمره کل)
۸۷/۰
۸۲/۰
۷۴/۰
۰۰۱/۰P
همانگونه که مندرجات جدول ۳-۶ نشان می دهد، پرسشنامه تعارض کار-خانواده در پژوهش حاضر از پایایی و روایی خوبی برخوردار است.
علاوه بر این، یکی از مهم ترین روشهای تعیین روایی سازه، تحلیل عاملی۶۹ است. از این رو به بررسی ساختار عاملی مقیاس تعارض کار-خانواده با استفاده از تحلیل عامل تاییدی۷۰ (CFA) پرداخته شده است.
در این پژوهش تحلیل عامل تاییدی به شیوه تخمین حداکثر درست نمایی۷۱ و تحلیل ماتریسهای کوواریانس، بررسی و اصلاح مدلهای مفروض با استفاده از نرم افزار AMOS(آربوکل۷۲، ۲۰۰۹) ویرایش۱۸ انجام شده است.مدل های محتمل قرارگیری مادهها آزمون بر روی عامل ها با توجه به صحت آماری، توسط مهمترین شاخص های برازش مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. مدل سه عاملی بر اساس مقیاس اصلی پرسشنامه است.
آمارههای برازش مربوط به این تحلیل در جدول ۳-۷ نشان داده شدهاند. مجذورخی شاخص برازندگی مطلق مدل است و میزان انطباق کوواریانس هایی که ساختار عاملی دلالت ضمنی بر آن ها دارد را با کوواریانس های مشاهده شده نشان می دهد. هر چه مقدار مجذور خی از صفر بزرگتر باشد، برازندگی مدل کمتر میشود. مجذورخی معنیدار، تفاوت معنیدار بین کوواریانسهای مفروض و مشاهده شده را نشان میدهد. با وجود این، چون فرمول مجذور خی، حجم نمونه را دربر دارد، مقدار آن در مورد نمونه های بزرگ متورم میشود و معمولاً به لحاظ آماری معنی دار می شود. به این دلیل بسیاری از پژوهشگران مجذورخی را نسبت به درجه آزادی آن (مجذورخی نسبی۷۳) مورد بررسی قرار میدهند و معمولاً نسبت ۲ (مقدار عددی ۲) را به عنوان یک شاخص سرانگشتی نیکویی برازش استفاده میکنند (آربوکل، ۱۹۹۷؛ به نقل از کالکوئیت۷۴، ۲۰۰۱). در جدول ۲ شاخص برازش افزایشی۷۵ (IFI) و شاخص برازش تطبیقی۷۶ (CFI) نیز درج شدهاند. اینها دو شاخص برازندگی هستند که برازش یک مدل معین را با مدل پایه که قایل به وجود کوواریانس میان متغیرها نیست،‌ مقایسه میکنند (بنتلر۷۷، ۱۹۹۰)، همچنین از شاخص شاخص نیکویی برازش (GFI) نیز استفاده شده است. در این شاخص ها برازش ۹/۰ به بالا قابل قبول قلمداد می شوند. شاخص مناسب دیگر، شاخص میانگین مربعات خطای برآورد است که مقدار کمتر از ۰۸/۰ قابل قبول است و برای مدل های بسیارخوب ۰۵/۰ و کمتر در نظر گرفته می شود (کادک وبرون۷۸، ۱۹۹۳؛ نقل از برسو و سالانوا و شائوفلی۷۹، ۲۰۰۷).

جدول ۳-۷ :شاخص های برازش ساختار عاملی مقیاس تعارض کار-خانواده
شاخص برازش ساختار
مقدار مجذور خی دو
Df
مجذور خی دو نسبی
IFI
CFI
GFI
RMSEA
مدل سه عاملی تعارض کار-خانواده
(بر اساس مقیاس اصلی)
۷۱۷/۵۵
۲۴
۳۲/۲
۹۸/۰
۹۸/۰
۹۶/۰
۰۶/۰

نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که شاخص های برازندگی مدل سه عاملی، بهطور کلی حاکی از برازش نسبتاً مناسبی برای این مدل میباشد. همانطور که ملاحظه می شود مقادیر IFICFI ، RMSEA در مدل سه عاملی، به ملاک های برازندگی که قبلاً اشاره شد، نزدیک است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، مدل سه عاملی با ۹ ماده مورد تایید است. بنابراین در جریان تحلیل روایی سازه مقیاس تعارض کار-خانواده شغلی، در این نمونه و در پژوهش حاضر، می توان این مقیاس را دارای سه بعد” تعارض مبتنی بر زمان” و”تعارض مبتنی بر رفتار”و ” تعارض مبتنی بر توان فرسایی”دانست، که صحت روایی عاملی آن تایید می گردد. همچنین به مدل ساختاری تعارض کار- خانواده در پژوهش دارای وزن رگرسیونی معنی دار و بالاتر از ۰۷/۰ می باشد.بنابراین این ساختار عاملی این مقیاس در پژوهش مورد تایید است .پایایی این پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برابر با ۷۱۵/۰ می باشد.روایی نیز توسط ۵ نفر از صاحبنظران رشته روانشناسی صنعتی سازمانی مورد تایید قرار گرفت.
همچنین مدل ساختاری مقیاس تعارض کار-خانواده در پژوهش دارای وزن های رگرسیونی معنی دار و بالاتر از ۷/. می باشد. بنابراین ساختار عاملی این مقیاس در پژوهش مورد تایید است.

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش ، از آمار توصیفی مانند میانگین ، درصد فراوانی، انحراف معیار ، ضریب همبستگی پیرسون۸۰ و رگرسیون چند متغیری به شیوه همزمان استفاده شد . تمام مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید