دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علّامه طباطبایی
دانشکده ادبیّات فارسی و زبانهای خارجی
عنوان رساله
دیوان غنی کشمیری مقدّمه، تصحیح، تعلیق
رساله دکتری در رشته زبان و ادبیّات فارسی
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر عباسعلی وفایی
 
استادان مشاور:
جناب آقای دکتر محمّدحسن حسن زاده نیری و
جناب آقای دکتر علی اکبر عطرف
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………..
مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
شیوه تحقیق و تصحیح……………………………………………………………………………………………………….
 
فصل اوّل: کلیّات تحقیق
بیان مسأله و سوألات تحقیق………………………………………………………………………………………………..
فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………..
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..
تعریف واژگان : نسخه خطی ………………………………………………………………………………………………
غنی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
دیوان غنی………………………………………………………………………………………………………………………
تصحیح………………………………………………………………………………………………………………………….
 
فصل دوم: آشنایی با سبک هندی و احوال و آثار غنی کشمیری
سبک هندی ……………………………………………………………………………………………………………………
اساس تفکّر در سبک هندی…………………………………………………………………………………………………
عوامل پیدایش سبک هندی …………………………………………………………………………………………………
ساختار سبکی بیت هندی …………………………………………………………………………………………………..
پیش مصرع و مصرع برجسته ……………………………………………………………………………………………..
دو شیوه در سبک هندی …………………………………………………………………………………………………….
مختصّات سبک هندی………………………………………………………………………………………………………..
شرح حال: زندگینامه …………………………………………………………………………………………………………
تخلّص شاعر ………………………………………………………………………………………………………………….
جایگاه علمی و ادبی………………………………………………………………………………………………………….
ویژگی های شعری غنی: زبانی، فکری، ادبی……………………………………………………………………………
بررسی زیبایی شناسی شعر غنی……………………………………………………………………………………………
محتسب ستیزی غنی………………………………………………………………………………………………………….
اوضاع سیاسی و ادبی عصرشاعر …………………………………………………………………………………………
تاریخ سیاسی دوران حیات غنی……………………………………………………………………………………………
غنی و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………….
ادبیّات در دوره گورکانیان هند …………………………………………………………………………………………….
غنی، صائب و کلیم ………………………………………………………………………………………………………….
غنی و عزلت…………………………………………………………………………………………………………………..
معرفی نسخه ها……………………………………………………………………………………………………………….
جدول مقایسه ای نسخ ………………………………………………………………………………………………………
شیوه تصحیح……………………………………………………………………………………………………………………
معرّفی علائم اختصاری و نشانه ها………………………………………………………………………………………..

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید