دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوع:
بررسی روایات کیکاووس در متون اساطیری، حماسی، تاریخی ایران و مقایسه ی آن با روایات مشابه ملل دیگر
 
پایان نامه ی ارایه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه ی دکتری
در رشته :
زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات حماسی
از دانشگاه شیراز
شیراز
 
استاد راهنما:
دکتر اکبر نحوی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
چکیده
کیکاووس فرزند کیقباد و دومین شاه کیانی در شاهنامه پرماجراترین شاه در روایات ملّی ایران است و مشهورترین داستان های حماسی ایران بیش تر در دوران کیکاووس و به سبب کارهای نابخردانه ی او صورت پذیرفته اند و به همین علت نامبردارترین شخصیت های پهلوانی شاهنامه در دوران کاووس می زیسته اند و یا اوج پهلوانی های ایشان در این دوران بوده است. از این گذشته داستان ها و روایات پیرامون کاووس از جمله توان جوان کردن پیران و شفا بخشیدن به زخمیان جنگ، به آسمان رفتن و جفا بر فرزند  شباهت بسیاری با داستان ها و روایت های دیگر ملل دور و نزدیک جهان دارد که تاکنون بررسی مستقل و جامعی درباره ی دلیل و ریشه ی این شباهت ها انجام نشده است. این رساله در پنج فصل ابتدا به نقل روایت های کیکاووس در دوران های مختلف و سپس بررسی و مقایسه ی این روایت ها، نقل روایات مشابه
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                    صفحه

  1. فصل اول: مقدمه

1-1 معرفی برخی منابع و مآخذ
1-2 پیشینه ی تحقیق
1-3 روش تحقیق
1-4 پرسش های تحقیق

  1. فصل دوم: نقل روایت های کیکاووس

2-1 بخش نخست: کاووس در منابع هندی
2-1-1 ریگ ودا
2-1-2 مهابهارات
2-1-3 مقایسه و بررسی
2-1-3-1 نمونه هایی از رفتارهای روحانی کاووس
2-2 بخش دوم: کاووس در منابع پیش از اسلام
2-2-1 متون اوستایی
2-2-1-1  یشت ها
2-2-1-2 دیگر متون اوستایی
2-2-2 متون پهلوی
2-2-2-1 دینکرد
2-2-2-2  بندهشن
2-2-2-3  گزیده های زادسپرم
2-2-2-4  روایات پهلوی
2-2-2-5 مینوی خرد
2-2-2-6  زند وهومن یسن
2-2-2-7  شهرستان های ایران
2-3.  بخش سوم: کاووس در روایات پس از اسلام
2-3-1  کاووس در منابع پیش از شاهنامه
2-3-1-1  اخبارالطوال
2-3-1-2  تاریخ بخارا
2-3-1-3  تاریخ طبری
2-3-1-4  مروج الذهب و معادن الجوهر

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید