دانلود پایان نامه

 مقدمه:

زمانی که دنیا در حال جنگ بود پیشرفت صنعت پتروشیمی بر روی تولید سوخت به خصوص سوخت هوانوردی متمرکز شده بود.

در نتیجه بهبود ساختار پروین به وسیله تولید تریمر و تترامر آن منجر به تولید اولفین ها و پارافین ها با شاخه های زیاد شد و همچنین ترکیبات اکتان مورد توجه قرار گرفت. از طرفی سولفوناسیون آلکیل ها منجر به تولید یک شوینده سنتزی با خواص عالی شد. هر قدر تعداد شاخه های بیشتری به آن متصل می شد پایداری شیمیایی آن در چرخه تولید بیشتر می شد ولی کف آن در پسابها باقی می ماند.

آنها به زودی از روی مطالعات اخیر بر روی تجزیه زیستی آن دریافتند که اگر چه این ساختار خواص پاک کنندگی خوبی دارد ولی قادر نیست به سرعت در طبیعت تجزیه شود. پس از آزمایشاتی که محققان انجام دادند، مشخص شد الکیل های خطی مانند فتی اسیدها قادرند به راحتی تجزیه شوند. از آن پس LABS را به عنوان یک ماده فعال در سطح وارد عرضه تجاری شد. به طوریکه تولید سالانه آمریکا، ژاپن و اروپای غربی تقریباً 7/1 میلیون تن است و تولیدات چند کشور در سال 1989 در جدول 1 آمده است. مطالعات کسترده ای بر رویLAS و رفتار تجزیه پذیری آن انجام شده و مشخص شد با مصرف امروزه در دنیا تأثیرات اکولوژیکی آن قابل کنترل است. تخمین زده می شود غلظت آن در فاضلاب کمتر از 35 درصد از مقدار کل استفاده آن می باشد. جابجایی LAS در فاضلابها 99- 95 درصد انجام می شود و در رسوب فاضلابها تقریباً 30 درصد از LAS تحت شرایط بی هوازی تجربه نشده باقی می ماند. به هر حال مقداری از LAS که در خاکها رسوب می کند با نیم عمری حدود 3 تا 35 روز تجزیه می شود. شواهد نشان می دهد LAS در شرایط هوازی به طور کامل تجزیه می شود.

شیمی LAS و LAB:

تفاوتهای LAB در طول زنجیره کربن در فرآورده نهایی و موقعیت حلقه بنزن نسبت به زنجیره کربن است.

جدول 2 پراکندگی زنجیر کربن در دو نوع ساختار مخلوط LAB را نشان می دهد. یکی از آنها دارای زنجیر کوتاه شامل 10- 9 کربن و دیگری دارای زنجیر بلند با 13- 12 کربن است. در حالی که LAS به طور متوسط زنجیر کربن آن 14- 10 کربن دارد.

در شکل 1 پیک اصلی در کروماتوگرام LAB مربوط به ایزومرفنیل است. توجه شود که ایزومر 1-فنیل وجود ندارد کمترین پیک در کروماتورگرام که توسط طیف سنجی GC و MS انجام شده مربوط به شاخه الکیل بنزن است. البته مطالب گفته شده به ریشه اصلی که درتولید استفاده شد. بستگی دارد که قابل جداسازی توسط تقطیر نیست بنابراین در فرآیند تولید LAB باید دقت کافی به عمل آید.

تولید آلکیل بنزن خطی:

LAB با آلکیلاسیون بنزن توسط کاتالیزور فریدل- کرافتس در حضور کلرید آلومینیوم و یا HF انجام می شود. آلکن های خطی از دهیدروژناسیون آلکانها به دست می آیند. شکل 2 نشان دهنده سه فرآیند تولید LAB است. همانطور که در شکل می بینید دو فرآیند آلکیلاسیون توسط HF انجام شده ولی اکثر آلکیلاسیون ها در فرآورده های مایع به روش فریدل- کرافتس در حضور ALCL3 انجام می شود.

LAB که تولید می شود یکسان نخواهد بود بلکه ایزومرهای مختلفی خواهد داشت. اگر از ALCL3 به عنوان کاتالیزور استفاده کنیم مقدار 30- 25 درصد ایزومر 2-فنیل و مقدار 22- 15 درصد ایزومرهای 3، 4، 5، 6- فنیل تولید می شود.

جدول 3 آنالیز ایزومرهای مختلفی که از الکیلاسیون بنزن با دو نوع کاتالیزور مختلف به دست آمده را نشان می دهد. که تفاوت در ترکیبات آنها تحت تأثیر خواص فرمولاسیون ALS در شوینده های مایع به خصوص حلالیت و وسکیوزیته آنها است.

شیمی سولفوناسیون:

در سولفوناسیون یک ترکیب آلی که حاوی حلقه آروماتیک است اتم هیدروژن اسید سولفونیک در حلقه جانشین می شود. این واکنش در موقعیت اورتوو پارا اتقاق می افتد ولی درصد محصول پارا بیشتر خواهد بود.

به علت واکنشهای جانبی که منجر به تولید محصولات فرعی نظیر سولفون ها و غیره می شود، هرگز راندمان 100 درصد در این فرآیند نخواهیم داشت. البته تحت شرایط کنترل شده راندمان 98 درصد قابل دسترسی است.

در سولفوناسیون از سه ماده زیر می توان استفاده کرد:

1- سولفوتری اکساید

2-اولئوم

3-اسیدسولفوریک 98%

سولفاناسیون می تواند به صورت فرآیند Batch یا continuous انجام می شود.

عوامل زیر می تواند به روی فرآیند تأثیر گذار باشد:

-درجه سولفوناسیون

-دمای سولفوناسیون

-در فرآیند Batch زمان واکنش وزمان تماس مواد مهم است.

-زمان و دما درمرحله جداسازی اسید.

همانطور که در واکنش نشان داده شده وقتی از اسید سولفوریک برای سولفوناسیون استفاده می شود آب تولید می شود که باعث رقیق شدن محیط واکنش می شود و ممکن است باعث متوقف شدن واکنش قبل از کامل شدن آن شود. برای رفع این مشکل لازم است که مواد را از مقدار تئوری آنها بیشتر استفاده کنیم بنابراین افزایش شدت شرایط سولفوناسیون باعث افزایش راندمان می شود ولی رنگ و بوی محصول تغییر خواهد کرد.

برای دستیابی به محتوای سولفات کمتر لازم است از مقدار اسیدسولفوریک کمتری استفاده شود. این موضوع هنگامی که از سولفات در تولید پودرهای شوینده استفاده می شود اهمیت کمتری دارد زیرا سولفات سدیم تأثیر زیادی بر روی حلالیت دارد و پایداری حرارتی آن کم است. جدول 4 خلاصه ای از شرایط پیشنهادی برای سولفوناسیون ALB با تری اکسید سولفور، اولئوم و اسید سولفوریک را بیان می کند.

محصولات جانبی سولفوناسیون، پیروسولفونیک اسید و سولفونیک انیدرید می باشد. این مواد در دمای زیر oC35 با آلکیل اضافی تجزیه می شوند و به فرم اسیدسولفونیک که رنگ محصول را تغییر خواهد داد، تبدیل می شود.

الکیل بنزن سولفونیک اسید در طی نگهداری کم کم پایداری خود ار از دست می دهد. تغییر رنگ، کاهش مواد آلی واکنش نداده و اسید سولفوریک آزاد نشانه ای از این ناپایداری است. بعضی از این واکنشها طی 24 ساعت انجام شده و بعضی تا 14 روز ادامه می یابد.

استفاده از ترکیبی از طیف سنجی جرمی و SO2 fluorometry یک گروه دیگری از محصولات فرعی را مشخص کرد در فرآیند سولفوناسیون. این محصول فرعی سولفون است. این ماده بر اثر واکنش پیروسولفوریک اسید با آلکیل بنزن تولید می شود. آنها دریافتند که مقدار زیاد سولفون تأثیر منفی بر روی حلالیت سولفونات سدیم دارد.

این ترکیبات در عصاره پنتان حل شده در متانول قرار گرفته و به وسیله استفاده از HPLC و UV آنالیز شده اند که نتایج آن در شکل 4 نشان داده شده است. شکل 5 نحوه تشکیل ایندرید وسولفون را نشان می دهد.


خواص فیزیکی LABS :

محتوای روغن آزاد در LABS تأثیر قابل توجهی بر خواص فیزیکی مانند ویسکوزیته و نقطه کدورت این ماده دارد. همچنین دریافتند که فاکتور مشخص در این مورد مقدار سولفون در روغن آزاد است.

هر چه تعداد شاخه های آلیکل کمتر باشد در سولفوناسیون ویسکوزیته با افزایش نسبت SO3 بهLAB افزایش می یابد. زیرا وجود این شاخه ها ویسکوزیته محصول را کاهش می دهد.

خنثی سازی:

اسید سولفونیک موجود درمحصول باید قبل از مصرف در شوینده های پودری و یامایع خنثی شود. اگر چه سولفونات سدیم و یا کلسیم، منیزیم و آمونیوم در بعضی از محصولات خاص استفاده می شود. ابتدا مقدار خنثی سازی محاسبه می شود و سپس ماده داخل ستون خنثی سازی قرار می گیرد. اسید سولفونیک با سرعت هر چه بیشتر اضافه می شود هنگامی که محلول سرد است عمل هم زدن را انجام می دهید در این مدت نباید اجازه دهید دما به oC55 برسد. خنثی سازی ممکن است 4 ساعت طول بکشد که این زمان بستگی به مقدار اسید سولفوریک باقی مانده دارد.

طول زنجیر الکیل در خنثی سازی و وجود چهار شاخه ها تأثیر بسزایی در حلالیت، وسیکوزیته و کشش سطحی دارد. هنگامی که خواص سولفونات سدیم و آلکانول آمین سولفانات ها را به هم مقایسه می کنیم هر چند وزن مولکولی آنها متفاوت است و با وجود این، 30 درصد ماده محلول سولفونات سدیم و 41 درصد ماده مؤثر محلول آلکانول آمین سولفونات بر اثر اسید سولفونیک موجود در LAB است که زنجیر الکیل آن 13- 8 کربن دارد.

تأثیر مواد آلی و معدنی بر روی خوص فیزیکی LABS مطالعه شده است. آنها دریافتند که hydration بیشترین تأثیر را روی حلالیت، وسیکوزیته و کشش سطحی و CMC دارد. مواد آنیونی باعث کاهش حلالیت نیز می شوند.

رابطه وسیکوزیته و دما:

وسیکوزیته LABS به طور قابل توجهی با تغییر دما، تغییر می کند. شکل 5 منحنی این تغییرات را نشان می دهد. زیر دمای oC20 وسیکوزیته خیلی تغییر نمی کند اما تا oC40 وسیکوزیته به شدت کاهش می یابد.

مهمترین خصوصیتی که از این شوینده انتظار می رود کف کنندگی و پایداری کف ایجاد شده است.

اسیدهای سولفونیک با وزن مولکولی متوسط که زنجیر آن 12- 11 کربن دارد برای استفاده در مایع ظرفشویی که حلالیت زیاد مورد انتظاراست توصیه می شود.

وجود یونها در آب سخت باعث کاهش قدرت شویندگی دترجنت می شود. یکی از یونها کلسیم است.

شکل 7 عملکرد LAS را در آب نرم و آب سخت نشان می دهد.

خواص سم شناسی و محیطی LABS و نمک های آن :

تحقیقات آزمایشگاهی بر روی LABS و سولفونات سدیم نشان می دهد که تأثیر سمی حتی در مقادیر کم بر روی ماهیها دارد. بسیاری از محققان دریافتند که اثر اسمیت این ماده با کوتاه شدن زنجیر اکیل کاهش می یابد. تجربه نشان می دهد در زیر آب ها، گنداب ها، آبراهه ها و فاضلاب ها قبل از اینکه این ماده با ماهیها برخورد کند، تجزیه می شود. نکته جالب توجه سمیت این ماده پس از تجزیه شدن بر روی ماهیها است که مطالعات نشان می دهد این مسمومیت 5-3 روز پس از تجزیه شدن LABS از بین می رود.

قدرت تجزیه پذیری زیستی:

مطالعات گسترده ای بر روی رفتار تجزیه پذیری LAS انجام شده است. شواهد نشان می دهد LAS تحت شرایط هوازی به طور کامل تجزیه می شود. در ابتدا زنجیره آلکیلی سپس سولفوکربوکسیلیک اسید با 5- 4 اتم کربن و بعد حلقه بنزن تجزیه می شود.

99- 95 درصد LAS داخل فاضلابها جابجا می شود و 30 درصد آن در رسوبات فاضلاب باقی می ماند. اگر چه LAS در شرایط بی هوازی به خوبی تجزیه نمی شود ولی به طور کلی LAS با نیم عمر حدود 35- 3 روز در طبیعت تجزیه می شود. در اروپای غربی به طور متوسط 5/2 گرم در روز از LAS استفاده می شود که این مقدار 35% کمتر از مقدار تخمین استفاده کلی این محصول است با جمعیتی حدود 377 میلیون نفر. در رودخانه ها غلظت این ماده کمتر از 05/0 میلی گرم در لیتر است اگر چه در برخی از کشورها میزان 2-1 میلی گرم در لیتر نیز گزارش شده است. در دهانه رودها و آبهای ساحلی غلظت این ماده بسیار کمتر حدود 008/0 میلی گرم در لیتر است اما نزدیک مخرج فاضلابها غلظت حدود 03/0 میلی گرم در لیتر است.

یمی، علم ترکیبات و ساختار ماده است. شناخت خواص و نیروهای موجود در یک ماده باعث انتخاب صحیح و دقیق ما در برهمکنش مواد به منظور تولید فرآورده موردنظر می باشد. بدین منظور وجود شیمیست در مراحل مختلف تولید ضروری به نظر می رسد. برای تولید هر ماده لازم است، مواد اولیه آن به درستی انتخاب و سپس شرایط واکنش تعیین وبهینه سازی شود. در واحد R & D شرکت پاکشو متخصصان دراین زمینه فعالیت می کنند. آنان برای جلب رضایت مصرف کنندگان معایب محصول را برطرف وتغییرات لازم را ایجاد می کنند. یکی از مهمترین قسمتها در روند تولید، تهیه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه است. چرا که کیفیت این مواد تأثیر مستقیم در کیفیت محصول خواهد داشت. بهتر است یک شیمیست افرادی را که در این زمینه فعالیت دارند همراهی کند تا مواد خریداری شده ویژگیهای مورد نظر را داشته باشد. کلیه مواد اولیه و محصول نهایی تولید شده، درآزمایشگاه کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار می گیرد. تمام این مواد باید خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای که برای آنها تعریف شده است را دارا باشند. بنابراین لازم است در این قسمت افراد کاملاً متخصص فعالیت کنند. همچنین آنان باید به انواع روشهای آزمایشگاه خصوصاً به اصول شیمی تجزیه تسلط کافی داشته باشند. در هنگام ساخت نیز نظارت یک کارشناس شیمی بر نحوه تولید، مقدار مواد و احیاناً مشکلات به وجود آمده در حین تولید لازم است. همچنین در نگهداری مواداولیه در انبارها باید دقت کافی به عمل آید زیرا برخی از مواد شرایط و زمان نگهداری خاصی دارند.

موارد ذکر شده کلیاتی را در فرآیند تولید بیان کرد اما در این مسیر جزئیات بیشتری وجود دارد که هر یک به تنهایی اهمیت دارد و مسلماً وجود تجربه کاری تکمیل آن را هموار خواهد کرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع ساختار و عملکرد و تأثیرات محیطی الکیل بنزن سولفونات خطی

دسته‌ها: متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید