دانلود پایان نامه

تعریف درد

بشر از ابتدای خلقت و بدو تولد با مسئله ای بنام درد است به گریبان بوده است. گویا زندگی و زیستن با درد کمین می باشد. جدایی بین درد و حیات امکان پذیر نمی باشد. بنابراین از همان اوایل خلقت در پی توصیف درد و یافتن درمان آن بوده است. توصیف های متعددی از طرف دانشمندان ارائه گردیده است. از جمله معتقدند درد بشر یک احساس درونی می باشد. اگرچه با پاسخهای فیزیولوژیک نظیر رملکس عصب کشیدن، تغییرات توده عروقی، فشار خون، تنفس و عرق کرده همراه می باشد. (1) نقش اساسی درد هوشیار ساختن فرد نسبت به احتمال تخریب یک جزء از سیستم وی می باشد. درد را به عنوان اساس ویژه ای ناشی از یک محرک آسیب رسان توصیف کرده اند. از این توصیف بشر جزء فیزیولوژیک درد مد نظر است در تعریف کلاسیک دیگری از درد آن را ملتزم روحی یک رفلکس حفاظتی بیان کرده اند. بهرحال درد یکی از مکانیسم های دفاعی بدن بوده و در بقاء موجودات با ارزش می باشد.(2)
انواع درد
درد به دو نوع عمده تقسیم می شود: درد حاد ( aeutepain) و درد مزمن ( chronic pain) مسیر و انتقال درد به دو صورت سریع آهسته می باشد. درد سریع از مدت زمان از ثانیه پس از برخورد محرک حس می شود، در حالیکه درد آهسته دردی است که بعد از یک ثانیه و حتی بشر شروع شد. و سپس به مدت چند ثانیه یافته ادامه می یابد. (3)
بدنبال صدمه بافتی و در محیط واکنش انتهایی حاصل از آن سیگنالهای محیطی ایجاد می شوند که هدایت را در گیرنده های حساس به درد تغییر می دهند. به طوریکه این گیرنده ها می توانند توسط محرکهائی با شدت پایین نیز تحریک شوند. به این پدیده حساس شدن محیطی گویند. در این وضعیت درد در اثر تحریک گیرنده های حساس به آستانه تعریف بالا ایجاد شده وی عامل محرک می تواند ضعیف یا غیر آسیب رسان باشد.
در پدیده حساس شدت مرکزی پیام دردناک به نخاع وارد شده است ایجاد تغییرات وابسته به فعالیت در پاسخ دهی نرونهای موجود در شاخ خلفی می کند. بدین معنی که این نرونها تولید پاسخهای غیر طبیعی و اغراق آمیزی در مقابل پیامهای معمولی می کند.
باید در نظر داشته باشیم که دو پدیده متفاوت در درد وجود دارند:
1ـ درد فیزیولوژیک              2ـ درد پاتولوژیک
درد فیزیولوژیک دردی است که از شرایط عادی فقط از محرکهای آسیب رسان و مخرب که گیرنده های حس با آستانه تحریک بالا را فعال می کند، ایجاد می شود. در حالیکه درد پاتولوژیک از حالتهای کلینیکی از محرکهای ضعیف یا غیر آسیب رسان ایجاد می شود. درد فیزیولوژیک بسیار متمرکز و موضعی و در صورت عدم وجود آسیب بافتی، زود گذر است.
مکانیسم های عصبی احساس درد
الف ـ گیرنده های درد:
برخی از گیرنده های درد احتمالاً chemoreceptor می باشند زیرا تنوع گسترده ای از ترکیبات شامل اتوکوئیدهائی چون برادی کینین ( bradykinin) و چندین پروستاگلاندین ( prostaglandins) می توانند موجب ایجاد یک پاسخ دردناک شوند. و لیکن اکثریت گیرنده های فیزیولوژیک درد را پایانه های عصبی برهنه تشکیل می دهند که فاقد ساختمان دقیق یک گیرنده می باشند و در تمام بافتهای بدن یافت می شوند. گیرنده های درد برای آن اختصاصی بوده و درد حاصل تحریک بیش از حد انواع دیگر گیرنده ها نیست.
اعصاب آوران اولیه فیبرهای نازک ( small – diameter) شامل فیبرهای c و a می باشند. این فیبرهای عصبی در بافتهای محیطی به شاخه های کوچکتری تقسیم شده و هر کدام از این فیبرها می توانند با انواع محرکهای مختلف از جمله مکانیکی، حرارتی و شیمیائی به شدت تحریک شوند. میزان تحریک هر کدام از فیبرها را در انسان می توان ثبت کرد و اگر این تحریک به اندازه کافی باشد می تواند احساس درد را ایجاد کند. این اعصاب آوران به عنوان p olymodal nociceptors شناخته شده اند و از گیرنده هائی که به تحریکات با آستانه پایین مانند حرارت کم و نور، حساس هستند تفکیک می شوند. اطلاعات درد از سطح پوست توسط فیبرهای گروه  a ( فیبرهای نازک و میلین دار که با سرعت 10-30 m/sec ایمپالس عصبی را هدایت می کنند) و با گروه c ( فیبرهای بدون میلین که سرعت هدایتی آنها کمتر یا مساوی 2.5 m/sec است) انتقال می یابند. تجربیات انسانی نشان داده است که فعالیت رشته های عصبی  a باعث بوجود آوردن درد سریع و حاد و رشته عصبی c ایجاد درد مزمن و آهسته می کند.
اجسام سلولی فیبرهای آوران ناقل درد در گانگلیون های رشته عصبی خلفی نخاع قرار دارند و رشته های عصبی آن از طریق رشته های خلفی وارد نخاع شده و در ناحیه خاکستری شاخ خلفی پایان می یابند. بسیاری از پایانه های عصبی آوران در نواحی سطحی نخاع پایان می یابند، فیبرهای  c و برخی از رشته های عصبی a در لامینای I و II با اجسام سلولی سینا پس می دهند، در حالیکه سایر رشته های a به قسمتهای عمیق تر مثل لامینای V نفوذ می کنند. اجسام سلولی که در لامینای I و V قرار دارند راه های اصلی نخاع به تالاموس را ایجاد می کنند.
انشعابات فیبرهای a و c با سلولهای موجود در ( SG) Substantia gelatinosa سینا پس تشکیل می دهند. فیبرهای c به سلولهای انتقالی یا ( TC) transmission cells انشعابی از رشته های a نیز دریافت می کنند، ختم می شوند. فیبرهای a باعث تحریک و فیبرهای c باعث مهار سلولهای موجود در SG می شوند. اما هر دو این رشته ها باعث تحریک TC می شوند. این تحریک می تواند توسط مهار پیش سینا پسی بوسیله رشته هائی که از SG می آیند، مهار شوند. رشته های منشعب از TC ایمپالسها را به تالاموس منتقل می کنند. حساسیت سلولهای SGایمپالسهای دریافتی از رشته های درجه
اول A و C، توسط رشته های پایین رو از مراکز بالاتر می شوند. از تالاموس نورونهای درجه سوم، ایمپالسهای درد را به کورتکس مغز منتقل می کنند. چون تحریک الکتریکی کورتکس در انسان هوشیار ایجاد احساس درد نمی کند و عکس العمها نسبت به درد، در غیاب کورتکس مغز، همچنان باقی می ماند بنابراین احتمالاً تالاموس بخش اصلی مسئول ایجاد حس درد است و قسمتهای میانی و بطنی آن در ایجاد بی دردی موثرند. قسمتهای کورتکس مغز نیز در درک درد موثر می باشند.
ب ـ Sate Tontrol
در سال 1965 تئوری جدیدی تحت عنوان Gate Control برای درد پیشنهاد شد. بر اساس این تئوری، ایمپالسهای ناشی از تحریک آسیب رسان توسط یک گروه از رشته های عصبی، که فعالیت آنها توسط رشته های عصبی دیگری که مسئول انتقال ایمپالسهای ناشی از محرکهای غیر دردناک هستند تقویت می شوند، منتقل می شوند. این تقویت موجب می شود که شدت تحریکات به حد بحرانی برسد. در این زمان اطلاعات مربوط به درد بصورت یک شبکه منتشر شده و درد حس می شود. لامینای II یا ( SG) substantia gelatinosa مهمترین محل از نظر مکانیسم انتقال و کنترل درد می باشد. این قسمت دارای سلولهائی می باشد که با سلولهای لامینای  I و V شبکه ای از اتصالات بسیار کوتاه تشکیل می دهند. این سلولها احتمالاً نقش تنظیم کننده انتقال ایمپالس بین رشته های عصبی آوران اولیه و نورونهای عصبی نخاعی – تالاموسی دارند. برخی نورونهای SG بر روی اجسام سلولی راه نخاعی – تالاموسی اثر تحریکی پس سینا پسی اعمال می کنند.
در حالیکه نورونهای دیگر اثر مهاری پیش یا پس سینا پسی دارند. نورونهای مهاری می توانند به طور موثری انتقال درد را در اولین سینا پس این مسیر مختل کنند( تئوری G ate Control). از آنجائیکه گروه قبلی می توانند به طور موثر آستانه انتقال ایمپالس را از طریق اولین رله سیناپتیک کاهش دهند، ممکن است مسئول هیپرآلژزی ( hyperalgesia) مشخص ( افزایش حساسیت به درد) باشند که معمولاً همراه یک آسیب دردناک است. بطور خلاصه سلولهای S G در واقع نقش تنظیم کننده در انتقال درد در مسیرهای اولیه و مسیرهای پایین رو دارند. S G محل غنی از پپتیدها و گیرنده های اوپیوئیدی است، و احتمالاً محل اثر مهمی برای داروهای شبه مورفینی ( morphine – like) است
ج ـ کنترلهای مهاری پایین رو
راه های پایین رو یکی از مکانیسم های gating می باشند که انتقال ایمپالس را در شاخ خلفی کنترل می کنند. قسمت کلیدی این سیستم پایین رو ناحیه خاکستری یا (  PAG) periaqueductal grey مغز میانی است. این قسمت ناحیه کوچکی از ماده خاکستری است که کانال مرکزی را احاطه می کند. با ایجاد تحریک در این قسمت می توان بی دردی ایجاد نمود. مسیر اصلی نورونی که بوسیله تحریک PAG فعال می شود، ناحیه ای در بطن بصل النخاع است که نزدیک خط میانی قرار دارد و به نام اجسام رافه یا ( NRM) nucleus raphe magnus است. تحریک این ناحیه باعث مهار انتقال درد توسط راه های نخاعی – تالاموسی می گردد. می توان گفت که این مسیر در ایجاد بی دردی موثر است و در انتهای آن با آزاد سازی انکفالین ها (  enkephalins) و سروتونین در ناحیه SG نخاع، باعث بی دردی می گردد.
راه پایین رو یکی از مهمترین راه های مهاری است که احتمالاً محل اثر داروهای ضد درد اوپیوئیدی است، خصوصاً PAG و SG دارای نرونهائی هستند که حاوی انکفالین می باشند به طوریکه نالوکسان که آنتاگونیست اوپیوئیدها است می تواند مانع ایجاد بی دردی ناشی از تحریک الکتریکی در این نواحی شود؛ این مسئله می تواند توجهی بر دخالت پپتیدهای اوپیوئیدی به عنوان ترانسمیتر در این سیستم باشد. در عین حال سیستم نورآدرنرژیک نیز که راه های عصبی آن از l  ocus coeruleus منشاء می گیرد اگر تنظیمی مشابهی دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
تعریف درد

دسته‌ها: متفرقه