دانلود پایان نامه

به منظور دستیابی سازمان به مزیت رقابتی، 4 حیطه برای مدیریت استعداد وجود دارد که شامل رهبری استراتژیک، افزایش کیفیت کارکنان، ارزیابی عملکرد و بررسی انتظارات است. در زیر به توضیح در مورد هرکدام از این حیطه ها پرداخته می شود:

2-8-1) رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک یک شکلی از آینده از طریق پیش بینی و ترکیب رویکردهای لازم و موردنیاز مدیریت استراتژیک است. رهبری استراتژیک در سازمان، حرکت از یک نقطه به نقطه ی دیگر و توانایی رهبری مردم به این جهت است.

شاید مهم ترین و حیاتی ترین مهارت برای مدیران استراتژیک، توانایی مدیریت منابع انسانی مؤثر و کارآمد باشد. مالکیت معنوی شامل تولید محصولات و خدمات نوآورانه با بهره گرفتن از مدیریت دانش و ارزش افزوده در سازمان است که تأثیر بسزایی در موفقیت رهبران استراتژیک در قرن 21 دارد. رهبران استراتژیک، از چشم انداز برای بهبود انگیزش و عملکرد کارکنان خود استفاده می کنند. لازمه ی موفقیت استراتژیک، رهبری قدرتمند استراتژیک است؛ بنابراین همه ی سازمان ها در این قرن بر توسعه ی رهبران استراتژیک خود در ایجاد نتایج کسب وکار عالی از طریق به دست آوردن مزیت رقابتی تمرکز دارند؛ بنابراین اجرای صحیح و درست مدیریت استعداد و سیستم های مرتبط در سازمان ها اهمیت دارند (Vural, Vardarlier & Aykir, 2012).

2-8-2) افزایش کیفیت کارکنان

هر فردی دارای استعداد و شرایط خاصی است که ممکن است شامل مهارت و چابکی، رفتارهای ناخودآگاه عمل، مهارت های ذهنی و یا خلاقیت و … باشد. بهره وری سازمان ها متناسب با جمع استعدادهای کارکنان و شرایط است. مدیریت منابع انسانی به طور قابل توجهی مسئول افزایش صلاحیت و کیفیت کارکنان است (Vural et al., 2012).

2-8-3) ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد، تجزیه وتحلیل و ارزیابی نتایج هر کارمند و موفقیت های به دست آمده در سازمان در دوره های خاص و ویژه به وسیله ی مدیران است. به عبارت دیگر می توان آن را به عنوان شاهد بهره وری کارکنان و ظرفیت تولید دید. موفقیت کارکنان در سازمان به وسیله ی کیفیت ها و قابلیت های شخصی، تمایل به انجام کار، توانایی فعال کردن این میل و معرفی محیط کار تعیین می شود.

دو هدف کلی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. اولی ارزیابی کیفیت فعلی عملکرد با تعیین اهداف کارمندان که موفق یا ناموفق هستند و دومی تعیین مدیریت بالقوه ی سازمان. به عنوان یک نتیجه، ارزیابی عملکرد یک جایگاه مهمی در توسعه ی استعدادها و بهبود عملکرد کارکنان دارد (Vural et al., 2012).

2-8-4) بررسی انتظارات

معتبرترین راه سازمان برای حفظ افراد بااستعداد و غلبه بر تمام مشکلات، ایجاد «احساس تعلق» است. کارکنان حتی نباید در مورد کار در سازمان های دیگر فکر کنند. ایجاد این حس برای کارکنان ارشد آسان نیست اما برای کارکنان در دیگر سطوح با ارائه ی پاداش ها، توسعه در یک محیط مسالمت آمیز، رضایت شغلی و دستمزد مناسب ممکن است. در مدیران ارشد پاداش، رضایت شغلی و دستمزد کافی نیست بلکه ابزارهای تکمیلی مانند مدیریت استعداد موردنیاز است (Vural et al., 2012).