دارای 3 بخش اصلی است:
– بخش اول: بررسی روال کلی
– بخش دوم: بررسی عوامل مؤثر بر جمع آوری نیازمندی ها
– بخش سوم: بررسی عوامل مؤثر بر آنالیز ریسک
بخش اول به بررسی روال کلی مدل که در عکس 4-1 به تصویر کشیده شده می‌پردازد. سؤلات مطرح شده در این بخش به بررسی هر یک از مراحل مدل، اهمیت آنها، بازخورد‌های مدل و میزان اهمیت هر یک می‌پردازد.
بخش دوم به بررسی عوامل موثر بر جمع آوری نیازمندها و مدل بسط داده شده در مرحله جمع آوری نیازمندی‌ها می‌پردازد. در سؤالات این بخش، در مورد فاکتورهای مشخص شده در مدل، ارتباطات میان این فاکتورها و میزان اهمیت آنهابا جهت گیری و توجه به جمع آوری نیازمندی‌ها برای طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد پرداخته شده‌است.
بخش سوم به بررسی عوامل مؤثر بر آنالیز ریسک و مدل توسعه یافته در مرحله آنالیز ریسک مدل کلی می‌پردازد.
رابط میان سؤالات پرسشنامه و فاکتورها و روابط مدل، در جدول زیر به اختصار توضیح داده شده‌است:
بخش اول:بررسی روال کلی
جدول 5 – 1 – تطابق پرسشنامه و عناصر مدل – بررسی روال کلی
ردیف
پرسش پرسشنامه
عناصر مدل
1
1. 1
فهمیدن و شناسایی زمینه استفاده و جزئیات این زمینه (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای استفاده شود؟ زمینه بانکداری، آموزشی و. .. )
گام اول مدل کلی (گام فهمیدن و شناسایی زمینه استفاده)
1. 2
جمع آوری و آنالیز نیازمندی‌ها
گام دوم مدل کلی (گام جمع آوری و آنالیز نیازمندی‌ها)
1. 3
آنالیز ریسک‌های مرتبط با سیستم
گام سوم مدل کلی (گام آنالیز ریسک)
1. 4
طراحی نمونه آزمایشی
گام چهارم مدل کلی (گام طراحی نمونه آزمایشی)
1. 5
تست و ارزیابی نمونه آزمایشی
گام پنجم مدل کلی (گام تست و ارزیابی نمونه آزمایشی)
1. 6
تست و ارزیابی محصول نهایی
گام هشتم مدل کلی (گام تست و ارزیابی محصول نهایی)
1. 7
تحویل مناسب به مشتری (آموزش مشتری)
گام نهم مدل کلی (گام تحویل به مشتری)
1. 8
تحلیل بازخوردها پس از تست نمونه آزمایشی
ماهیت کلی لزوم بازخورد پس از گام تست و ارزیابی نمونه آزمایشی
1. 9
تحلیل بازخوردها پس از تست و ارزیابی محصول نهایی
ماهیت کلی لزوم بازخورد پس از گام تست و ارزیابی محصول نهایی
2
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می‌تواند عدم شناسایی و فهم کامل زمینه استفاده را نتیجه دهد؟
بازخورد از گام تست و ارزیابی نمونه آزمایشی به اولین گام (گام فهمیدن و شناسایی زمینه استفاده)
3
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می‌تواند نقص در شناسایی و آنالیز نیازمندی‌ها را نتیجه دهد؟
بازخورد از گام تست و ارزیابی نمونه آزمایشی به دومین گام (گام جمع آوری و آنالیز نیازمندی‌ها)
4
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می‌تواند نقص در آنالیز ریسک را نتیجه دهد؟
بازخورد از گام تست و ارزیابی نمونه آزمایشی به سومین گام (گام آنالیز ریسک)
5
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می‌تواند عدم شناسایی و فهم کامل زمینه استفاده را نتیجه دهد؟
بازخورد از گام تست و ارزیابی محصول نهایی به اولین گام (گام فهمیدن و شناسایی زمینه استفاده)
6
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می‌تواند نقص در شناسایی و آنالیز نیازمندی‌ها را نتیجه دهد؟
بازخورد از گام تست و ارزیابی محصول نهایی به دومین گام (گام جمع آوری و آنالیز نیازمندی‌ها)
7
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می‌تواند نقص در آنالیز ریسک را نتیجه دهد؟
بازخورد از گام تست و ارزیابی محصول نهایی به سومین گام (گام آنالیز ریسک)
بخش دوم: بررسی عوامل مؤثر بر جمع آوری نیازمندی‌ها
جدول 5 – 2 – تطابق پرسشنامه و عناصر مدل – بررسی عوامل مؤثر بر جمع آوری نیازمندی‌ها
ردیف
پرسش
عناصر مدل
1
آیا زمینه استفاده (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای از نظر سازمانی، تکنیکی، اجتماعی، محیطی استفاده شود؟ زمینه بانکداری، آموزشی و .. ) سیستم آتی، در چگونگی جمع آوری نیازمندی‌ها و تحلیل آنها، نقش مهمی ایفا می‌کند؟
محدوده زمینه استفاده (سازمانی، تکنیکی، اجتماعی، محیطی)
2
شناسایی نقش‌های موجود در سازمان و وظایف مرتبط با هر نقش، در جمع آوری نیازمندی‌ها، تأثیر گذار است؟
موجودیت نقش و وظیفه و رابطه وابستگی274 میان آنها
3
محدودیت‌هایی که با توجه به سیاست‌های سازمانی، روی نقش‌ها اعمال می‌شود، به چه میزان روی نیازمندی‌های مرتبط با طراحی سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد مؤثر است؟
موجودیت محدودیت و رابطه وابستگی آن با موجودیت نقش
4
ویژگی‌های فیزیکی، شناختی (مانند درجه مهارت، دانش و تجربه) و نگرشی کاربران در شناخت نیازمندی‌های سیستم آتی مؤثر است؟
1-موجودیت کاربران، ویژگی‌های کاربران، رابطه وابستگی میان آنها
2-موجودیت انواع ویژگی‌های فیزیکی، شناختی، نگرشی و رابطه ارث بری میان این موجودیت‌ها
3-موجودیت انواع ویژگی شناختی (مانند درجه مهارت، دانش و تجربه) و رابطه ارث بری میان این موجودیت‌ها
5
شناسایی روال‌های رایج سازمان و طراحی موردهای کاربرد متناظر با آنها، سپس استخراج سناریوهای اجرای هر مورد کاربرد، شامل مراحل انجام هر وظیفه، که از منابع برای برآورده شدن استفاده می‌کنند، بر روی جمع آوری نیازمندی‌های سیستم آتی مؤثر خواهد بود؟
موجودیت مورد کاربرد و رابطه وابستگی میان این موجودیت و موجودیت وظیفه، رابطه وابستگی این موجودیت با موجودیت منابع
6
شناسایی منابع سازمانی و خصوصیات آنها تا چه حد در شناسایی نیازمندی‌های سیستم آتی مؤثر است؟
الزام وجود موجودیت منابع
7
شناسایی اهداف سازمانی و چگونگی ارتباط آنها با منابع سازمانی و استفاده از منابع در جهت رسیدن به اهداف، تا چه حد در تحقق طراحی سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد مؤثر است؟
لزوم موجودیت اهداف و منابع و رابطه وابستگی میان آنها
8
بررسی میزان و چگونگی ارتباط میان هر مورد کاربرد و اهداف سازمانی، تا چه میزان در طراحی سیستم مناسب از نظر قابلیت کاربری و اعتماد مؤثر است؟
رابطه وابستگی میان موجودیت‌های مورد کاربرد و اهداف
9
تحلیل نوع و میزان استفاده از منابع، و رابطه سلسله مراتبی میان اهداف برای تحقق اهداف دیگر سازمان، بر روی شناسایی نیازمندی‌ها، مؤثر است؟
رابطه وابستگی میان اهداف
بخش سوم: بررسی عوامل مؤثر بر آنالیز ریسک
جدول 5 – 3 – تطابق پرسشنامه و عناصر مدل – بررسی عوامل مؤثر بر آنالیز ریسک
ردیف
پرسش
عناصر مدل
1
آیا زمینه استفاده (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای از نظر سازمانی، تکنیکی، اجتماعی، محیطی استفاده می‌شود؟ زمینه بانکداری، آموزشی و .. ) سیستمس آتی، در آنالیز ریسک‌های سیستم آتی، نقش مهمی ایفا می‌کند؟
محدوده زمینه استفاده (سازمانی، تکنیکی، اجتماعی، محیطی)
2
ویژگی‌های امنیتی (دسترس پذیری، محرمانگی، یکپارچگی) متناسب با هر منبع، به چه میزان بر آنالیز ریسک‌های پروژه مؤثر است؟
موجودیت منابع، ویژگی‌های امنیتی کاربران، رابطه وابستگی میان آنها، موجودیت انواع ویژگی‌های دسترس پذیری، محرمانگی، یکپارچگی و رابطه ارث بری میان این موجودیت‌ها و موجودیت ویژگی‌های امنیتی
3
ریسک‌های مختص هر منبع (مانند منابع اطلاعاتی، نرم افزاری، سخت افزاری و کاربران) ، درآنالیز ریسک سیستم آتی تا چه حد مؤثر است؟
موجودیت ریسک و رابطه وابستگی میان این موجودیت و موجودیت منابع، موجودیت‌های منابع اطلاعاتی، نرم افزاری، سخت افزاری، کاربران و رابطه ارث بری میان این موجودیت‌ها و موجودیت منابع
4
تهدیدات، آسیب پذیری‌ها و میزان اثر آنها، در آنالیز ریسک‌های سیستم آتی مؤثر است؟
موجودیت‌های تهدیدات، آسیب پذیری‌ها و میزان اثرآنها و رابطه وابستگی میان این موجودیت‌ها و موجودیت ریسک
5
نوشتن سناریوهای موارد سوء کاربرد شامل مراحل سوء استفاده از هر منبع، در آنالیز ریسک سیستم آتی تا چه میزان مؤثر خواهد بود؟
لزوم موجودیت مورد سوء کاربرد
6
نوشتن سناریوهای موارد کاربرد شامل مراحل استفاده از هر منبع، در آنالیز ریسک سیستم آتی تا چه میزان مؤثر خواهد بود؟
موجودیت مورد کاربرد و رابطه وابستگی میان این موجودیت و موجودیت منابع
7
بررسی موارد سوء کاربرد در مقابل موارد کاربرد و اقدامات متقابل برای کاهش این موارد، در آنالیز ریسک سیستم آتی، تأثیرگذار است؟
موجودیت اقدامات متقابل، رابطه ارث بری میان موجودیت اقدامات متقابل و موجودیت مورد کاربرد، رابطه وابستگی میان این موجودیت و موجودیت مورد سوء کاربرد
8
ویژگی‌های فیزیکی، شناختی (مانند درجه مهارت، دانش و تجربه) و نگرشی کاربران در آنالیز ریسک سیستم آتی مؤثر است؟
1-موجودیت کاربران، ویژگی‌های کاربران، رابطه وابستگی میان آنها
2-موجودیت انواع ویژگی‌های فیزیکی، شناختی، نگرشی و رابطه ارث بری میان این موجودیت‌ها
3-موجودیت انواع ویژگی شناختی (مانند درجه مهارت، دانش و تجربه) و رابطه ارث بری میان این موجودیت‌ها و موجودیت ویژگی شناختی
برای اعتبار سنجی کل پرسشنامه نیز از چهار خبره در زمینه تجزیه و تحلیل سیستم‌های نرم افزاری و IT استفاده شد که پس از توضیح مختصری در رابطه با اهداف تحقیق و روش کار از آنها درخواست شد که پرسشنامه را با توجه به اهداف پروژه مورد نقد قرار دهند.خبرگان انتخاب شده افرادی بودند که تحقیقاتی
در زمینه سیستم‌های نرم افزاری و IT انجام داده و برای اعتبار سنجی کارهای تحقیقی خود از روش‌های مختلف از جمله پرسشنامه استفاده کرده بودند. در حوزه فن آوری اطلاعات دو بار رفت و برگشت مناسب است. (اسکولماکی275 و‌هارتمن276، 2007) پس از رفت و برگشت در دو مرحله، اعمال تغییرات پرسشنامه‌ها به حد قابل قبول رسید و از نظر خبرگان نهایی گردید.
5-3- چهارچوب تحلیل پرسشنامه
در زمان تدوین پرسشنامه به نحوه تحلیل آن نیز توجه شد و در مرحله نهایی سازی پرسشنامه، اعتبار آن از لحاظ تحلیل پذیری نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همان‌طور که در قسمت قبل به آن اشاره شد هدف از سؤلات پرسشنامه، بدست آوردن پاسخ‌هایی است که آیا عوامل مشخص شده در مدل، در طراحی مدل سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد مؤثر هستند و در صورت مؤثر بودن تا چه میزان مؤثر هستند.
ساختار تحلیلی ارائه شده در این قسمت، سؤالاتی را از هررپرسشناسنامه و اطلاعات آن دارد و به چگونگی استفاده از پاسخ این سؤالات برای بهبود و اولویت بندی فاکتورها و ارتباط میان آنها و میزان اهمیت آنها برای ایجاد مدل مذکور اشاره دارد.
شکل 5 – 1 – ساختار تحلیلی پرسشنامه
5-4- جمع بندی
در این فصل، سؤالاتی طراحی شد و نشان داده شد که ‌این سؤالات چگونه روال کلی مدل، فاکتورها، ارتباطات داخلی و اهمیت آنها در مدل بسط داده شده جمع آوری نیازمندی‌ها و آنالیز ریسک را بررسی می کند و با تهیه پرسشنامه‌این عوامل مورد سؤال قرار گرفتند.
به منظور امکان سنجی استفاده از پاسخ سؤالات پرسشنامه نیز، ساختار تحلیل پرسشنامه ارائه شد تا اولویت بندی فاکتورها و ارتباط میان آنها مشخص شود.
با توجه به داشتن ویژگی‌های یک مدل طراحی سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد از این پرسشنامه، می‌توان با تحلیل پاسخ‌های آن اطلاعات لازم را برای ارزیابی مدل فراهم کرد.
فصل 6
اعتبارسنجی
6-1- مقدمه
در فصل قبل، پرسشنامه‌ای برای ارزیابی فاکتورهای مدل و روابط میان آنها و میزان اهمیت هر یک که در 3 بخش بررسی روال کلی، بررسی عوامل مؤثر بر جمع آوری نیازمندها، بررسی عوامل موثر بر آنالیز ریسک طراحی شده بود، ارائه شد. ارتباط میان تک تک

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید