زیاد
بخش اول: بررسی روال کلی
جدول پیوست الف – 1 – بررسی روال کلی
ردیف
پرسش
1
2
3
4
5
1
هر یک از مراحل زیر، تا چه اندازه در طراحی سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد مؤثر خواهد بود؟
1. 1
فهمیدن و شناسایی زمینه استفاده و جزئیات این زمینه (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای استفاده شود؟ زمینه بانکداری، آموزشی و…. )
1. 2
جمع آوری و آنالیز نیازمندیها
1. 3
آنالیز ریسک‌های مرتبط با سیستم
1. 4
طراحی نمونه آزمایشی (prototyping)
1. 5
تست و ارزیابی نمونه آزمایشی (prototyping)
1. 6
تست و ارزیابی محصول نهایی
1. 7
تحویل مناسب به مشتری (آموزش مشتری)
1. 8
تحلیل بازخوردها پس از تست نمونه آزمایشی (prototyping)
1. 9
تحلیل بازخوردها پس از تست و ارزیابی محصول نهایی
2
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می تواند عدم شناسایی و فهم کامل زمینه استفاده را نتیجه دهد؟
3
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می تواند نقص در شناسایی و آنالیز نیازمندیها را نتیجه دهد؟
4
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می تواند نقص در آنالیز ریسک را نتیجه دهد؟
5
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می تواند عدم شناسایی و فهم کامل زمینه استفاده را نتیجه دهد؟
6
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می تواند نقص در شناسایی و آنالیز نیازمندیها را نتیجه دهد؟
7
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می تواند نقص در آنالیز ریسک را نتیجه دهد؟
بخش دوم: بررسی عوامل مؤثر بر جمع آوری نیازمندیها
جدول پیوست الف – 2 – بررسی عوامل مؤثر بر آنالیز ریسک
ردیف
پرسش
1
2
3
4
5
1
آیا زمینه استفاده (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای از نظر سازمانی، تکنیکی، اجتماعی، محیطی استفاده شود؟ زمینه بانکداری، آموزشی و… ) سیستم آتی، در چگونگی جمع آوری نیازمندیها و تحلیل آنها، نقش مهمی ایفا می کند؟

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید