سؤالات پرسشنامه و هر یک از عناصر مدل مورد بررسی قرار گرفت و در جدولی به تفکیک ارائه شد. زمینه تحلیلی پرسشنامه نیز بررسی شد. در این فصل، پرسشنامه طراحی شده برای ارزیابی مدل به 50 نفر از خبرگان طراحی سیستم‌های کامپیوتری در یکی از بهترین شرکت‌های فعال در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای بانکداری الکترونیکی، داده شد تا از پاسخ به سؤالات پرسشنامه، برای ارزیابی مدل استفاده شود.
6-2- معرفی جامعه آماری
درکشورمان شرکت‌های زیادی در زمینه بانکداری، علی‌الخصوص بانکداری الکترونیک در حال فعالیت هستند. یکی از شرکت‌های بزرگ در این عرصه، شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (توسن) است.
این شرکت از واحدهای مختلف که در زمینه‌های مختلف بانکداری فعالیت می‌کنند تشکیل شده‌است. (مانند واحد بانکداری خرد، کارت، بانکداری مدرن و. .. ). حدود 70% بازار بانکداری علی الخصوصص بانکداری مدرن در اختیار این شرکت می‌باشد.
جامعه آماری انتخاب شده، 50 نفر از برنامه نویسان، تحلیلگران و آزمونگران واحد بانکداری مدرن این شرکت هستند. سطح تحصیلات جامعه آماری، لیسانس، فوق لیسانس و دکترای شاخه‌های مختلف کامپیوتر از بهترین دانشگاه‌های کشورمان است. افراد جامعه آماری دارای حداقل 1 سال سابقه طراحی، برنامه نویسی، تحلیل و آزمونگری در سیستم‌های بانکداری مدرن هستند و با چالش‌ها و مشکلات این حوزه به خوبی آشنایی داشته و بارها برای حل مشکلات این حوزه و جذب بازار مشتریان، جلسات متعددی برگزار کرده‌اند تا برای حل مشکلات مذکور، تصمیماتی در سطوح مختلف طراحی رابط کاربری تا طراحی معماری اتخاذکنند.
با توجه به توضیحات داده شده، جامعه آماری انتخاب شده، از هر نظر برای این پایان نامه مناسب بوده و در زمینه طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد با توجه به‌اینکه قابلیت کاربری و اعتماد سیستم‌های نرم افزاری از ویژگی‌های حیاتی برای سیستم‌های نرم افزاری در جهت جذب بازار است، تجربیات ارزنده‌ای دارند.
6-3- جمع بندی نظر خبرگان
پاسخ‌های پرسشنامه در جدول 6-1 ارائه شده‌است. سطرهای این جدول سؤالات پرسشنامه را مشخص می‌کند و سؤالات مربوط به هر بخش مدل از هم تفکیک شده‌است. در انتهای هر سطر، پاسخ جمعیت مورد مطالعه به هر یک از پاسخ‌های 1 تا 5 درج شده‌است. بدین ترتیب درصد پاسخ‌های جمعیت مورد مطالعه به هر یک پاسخ‌ها، باهم قابل مقایسه خواهد بود. در ستون اولویت، اولویت و میزان اهمیت هر یک از عناصر مدل، در مقایسه با عناصر دیگر مدل از نظر جمعیت مورد مطالعه درج شده‌است تا به بخش تحلیل پرسشنامه جامع عمل پوشانده شود.
اولویت بندی از عدد 1 که کم‌ترین اولویت را به خود اختصاص می‌دهد آغاز شده و به 27 که نشان دهنده بیشترین اولویت است می‌رسد. که با توجه به درصد پاسخ به گزینه‌های مربوط به هر سؤال، اولویت بندی شده‌است.
جدول 6 – 1 – نتایج پرسشنامه
پرسش
درصــــد
گزینه 1
گزینه 2
گزینه 3
گزینه 4
گزینه 5
اولویت
بخش اول
1
1. 1
فهمیدن و شناسایی زمینه استفاده و جزئیات این زمینه (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای استفاده شود؟ زمینه بانکداری، آموزشی و… )
2
2
8
26
62
1
1. 2
جمع آوری و آنالیز نیازمندی‌ها
2. 04
4. 08
12. 24
24. 48
58. 33
3
1. 3
آنالیز ریسک‌های مرتبط با سیستم
2. 04
4. 08
10. 20
42. 85
40. 81
11
1. 4
طراحی نمونه آزمایشی
6. 12
18. 36
44. 89
30. 61
8
1. 5
تست و ارزیابی نمونه آزمایشی
2. 04
4. 08
36. 73
26. 53
30. 61
22
1. 6
تست و ارزیابی محصول نهایی
2
4
36
58
2
1. 7
تحویل مناسب به مشتری (آموزش مشتری)
6. 12
4. 08
22. 44
38. 77
28. 57
15
1. 8
تحلیل بازخوردها پس از تست نمونه آزمایشی
4. 08
18. 36
44. 89
32. 65
8
1. 9
تحلیل بازخوردها پس از تست و ارزیابی محصول نهایی
2
2
8
50
38
6
2
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می‌تواند عدم شناسایی و فهم کامل زمینه استفاده را نتیجه دهد؟
4. 34
15. 21
45. 65
26. 08
8. 69
25
3
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می‌تواند نقص در شناسایی و آنالیز نیازمندی‌ها را نتیجه دهد؟
2
14
48
22
14
23
4
آیا نتیجه تست و ارزیابی نمونه آزمایشی، می‌تواند نقص در آنالیز ریسک را نتیجه دهد؟
2. 08
20. 83
45. 83
22. 91
8. 33
24
5
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می‌تواند عدم شناسایی و فهم کامل زمینه استفاده را نتیجه دهد؟
4. 16
8. 33
41. 66
25
20. 83
26
6
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می‌تواند نقص در شناسایی و آنالیز نیازمندی‌ها را نتیجه دهد؟
8. 16
30. 61
32. 65
28. 57
19
7
آیا تست و ارزیابی محصول نهایی، می‌تواند نقص در آنالیز ریسک را نتیجه دهد؟
18
30
32
20
20
بخش دوم
1
آیا زمینه استفاده (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای از نظر سازمانی، تکنیکی، اجتماعی، محیطی استفاده شود؟ زمینه بانکداری، آموزشی و… ) سیستم آتی، در چگونگی جمع آوری نیازمندی‌ها و تحلیل آنها، نقش مهمی ایفا می‌کند؟
2
18
44
36
9
2
شناسایی نقش‌های موجود در سازمان و وظایف مرتبط با هر نقش، در جمع آوری نیازمندی‌ها، تأثیر گذار است؟
16. 32
22. 44
42. 85
18. 36
11
3
محدودیت‌هایی که با توجه به سیاست‌های سازمانی، روی نقش‌ها اعمال می‌شود، به چه میزان روی نیازمندی‌های مرتبط با طراحی سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد مؤثر است؟
16. 32
32. 65
28. 57
22. 44
21
4
ویژگی‌های فیزیکی، شناختی (مانند درجه مهارت، دانش و تجربه) و نگرشی کاربران در شناخت نیازمندی‌های سیستم آتی مؤثر است؟
12. 5
41. 66
33. 33
12. 5
26
5
شناسایی روال‌های رایج سازمان و طراحی موردهای کاربرد متناظر با آنها، سپس استخراج سناریوهای اجرای هر مورد کاربرد، شامل مراحل انجام هر وظیفه، که از منابع برای برآورده شدن استفاده می‌کنند، بر روی جمع آوری نیازمندی‌های سیستم آتی مؤثر خواهد بود؟
12. 82
30. 76
41. 02
15. 38
12
6
شناسایی منابع سازمانی و خصوصیات آنها تا چه حد در شناسایی نیازمندی‌های سیستم آتی مؤثر است؟
2. 04
12. 24
32. 65
36. 73
16. 32
17
7
شناسایی اهداف سازمانی و چگونگی ارتباط آنها با منابع سازمانی و استفاده از منابع در جهت رسیدن به اهداف، تا چه حد در تحقق طراحی سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد مؤثر است؟
4. 08
6. 12
36. 73
36. 73
16. 32
17
8
بررسی میزان و چگونگی ارتباط میان هر مورد کاربرد و اهداف سازمانی، تا چه میزان در طراحی سیستم مناسب از نظر قابلیت کاربری و اعتماد مؤثر است؟
2. 08
12. 5
33. 33
39. 58
12. 5
14
9
تحلیل نوع و میزان استفاده از منابع، و رابطه سلسله مراتبی میان اهداف برای تحقق اهدافدیگر سازمان، بر روی شناسایی نیازمندی‌ها، مؤثر است؟
2. 024
12. 24
38. 77
38. 77
6. 12
27
بخش سوم
1
آیا زمینه استفاده (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای از نظر سازمانی، تکنیکی، اجتماعی، محیطی استفاده می‌شود؟ زمینه بانکداری، آموزشی و .. ) سیستم آتی، در آنالیز ریسک‌های سیستم آتی، نقش مهمی ایفا می‌کند؟
4. 25
12. 47
40. 42
42. 55
4
2
ویژگی‌های امنیتی (دسترس پذیری، محرمانگی، یکپارچگی) متناسب با هر منبع، به چه میزان بر آنالیز ریسک‌های پروژه مؤثر است؟
19. 14
38. 29
42. 55
4
3
ریسک‌های مختص هر منبع (مانند منابع اطلاعاتی، نرم افزاری، سخت افزاری و کاربران) ، درآنالیز ریسک سیستم آتی تا چه حد مؤثر است؟
2. 08
29. 16
45. 83
22. 91
7
4
تهدیدات، آسیب پذیری‌ها و میزان اثر آنها، در آنالیز ریسک‌های سیستم آتی مؤثر است؟
2. 12
10. 63
21. 27
31. 91
34. 04
5
5
نوشتن سناریوهای موارد سوء کاربرد شامل مراحل سوء استفاده از هر منبع، در آنالیز ریسک سیستم آتی تا چه میزان مؤثر خواهد بود؟
10. 20
16. 32
40. 81
32. 65
13
6
نوشتن سناریوهای موارد کاربرد شامل مراحل استفاده از هر منبع، در آنالیز ریسک سیستم آتی تا چه میزان مؤثر خواهد بود؟
2. 08
6. 25
33. 33
43. 75
14. 58
10
7
بررسی موارد سوء کاربرد در مقابل موارد کاربرد و اقدامات متقابل برای کاهش این موارد، در آنالیز ریسک سیستم آتی، تأثیرگذار است؟
4. 16
33. 33
35. 41
27. 08
18
8
ویژگی‌های فیزیکی، شناختی (مانند درجه مهارت، دانش و تجربه) و نگرشی کاربران در آنالیز ریسک سیستم آتی مؤثر است؟
20. 83
27. 08
37. 50
14. 58
16
نتایج حاصل از جدول بالا به قرار زیر است:
1-بررسی پاسخ‌های جامعه آماری نتایج زیر را به دست می‌دهد:
– بیشترین پاسخ به 81. 25% از سؤالات، پاسخ‌های زیاد و خیلی زیاد بوده است که 23. 7% آنها، خیلی زیاد و 76. 92% آنها، زیاد وبوده است.
– بیشترین پاسخ به 18. 75% از سؤالات، پاسخ متوسط بوده است.
– پاسخ‌های کم و خیلی کم در پاسخ هیچ از سؤالات، بیشترین پاسخ را به خود اختصاص نمی ‌دهد.
– نتایج بالا، گویای این مطلب است که 81. 25% عناصر مدل ارائه شده، از نظر جامعه خبرگان آماری، ارتباط زیاد یا خیلی زیاد در طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد دارد و 18. 75% جامعه خبرگان آماری، معتقدند که‌این ارتباط، متوسط است. در نتیجه مدل ارائه شده از نظر جامعه آماری مورد قبول می‌باشد.
– اولویت‌های عناصر و روابط موجود در مدل که در جدول بالا مشخص شده‌است.
6-4- جمع بندی
در این فصل پاسخ‌های پرسشنامه خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و با تحلیل صورت گرفته روی پاسخ‌ها، مشخص شد که 81. 25% در صد سؤالات دارای پاسخ‌های زیاد و خیلی زیاد و 18. 75% آنها دارای پاسخ‌های متوسط بوده اند که نشان از مقبولیت مدل از نظر خبرگان بوده است. سپس اولویت عناصر مدل با استفاده از نتایج پرسشنامه و مدل تحلیلی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به فعالیت‌های مختلف صورت گرفته در این فصل که به طور خلاصه در این بخش به آن اشاره شد، می توان برای گسترش دست آوردهای تحقیقی مباحثی را مطرح کرد که در فصل بعد به آن اشاره شده‌است.
فصل7
نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی
7-1- مقدمه
امروزه استفاده از سیستم‌های کامپیوتری و نرم افزاری، جزئی جدایی ناپذیر از روال کاری شرکت‌ها و سازمانهای مختلف است و بدون استفاده از این سیستم‌ها، روال کاری شرکت و سازمانها فلج شده و در صورت برگشت به روال سنتی، بازده کاری به صورت باورنکردنی کاهش خواهد یافت. در نتیجه استفاده از سیستم‌های کامپیوتری امری حیاتی در شرکت‌های امروزی محسوب می‌شود.
سیستم‌های نرم افزاری برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر که منجر به افزایش بازده کاری سازمان شود، باید قابلیت کاربری و اعتماد بالایی داشته باشند. قابلیت کاربری تا اینکه کاربران به راحتی برای انجام وظایف خود با سیستم ارتباط برقرار کنند و قابلیت اعتماد برای اینکه مکانیزم‌های امنیتی لازم در سیستم‌های نرم افزاری برای حفظ امنیت سازمان پیاده سازی شده باشد. در این میان گاهی روال‌های امنیتی از قابلیت کاربری لازم برخوردار نیستند. درنتیجه کاربران سعی در کشف روال‌هایی دارند که منجر به عدم اجرای این روال‌ها شود و یا به اشتباه یا ناخواسته روال‌ها را اجرا نمی‌کنند یا روال را نادرست اجرا می‌کنند که امنیت سازمان را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
طراحی سیستم‌هایی که

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید